Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-102

Opiskelijavalintojen työkirja - korkeakoulukohtaisesti järjestetty ja keskitetysti tuettu toimeenpano poikkeustilanteessa

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Story
  • Status: Arkisto: Toteutunut
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved

   Description

   Idea: Opiskelijavalintojen työkirja - korkeakoulukohtaisesti järjestetty ja keskitetysti tuettu toimeenpano poikkeustilanteessa (oli ennen: Osaamisen osoittaminen ja todentaminen etänä). 

   Tavoite: Tunnistetaan erityyppiset vaatimukset osaamisen osoittamiselle ja todentamiselle etänä sekä kootaan skenaarioita näiden toteuttamiseksi poikkeustilanteessa järjestettävissä palveluprosesseissa. Tuetaan ensisijaisesti opiskelijavalintojen korkeakoulukohtaisesti järjestetyn ja keskitetysti tuetun toimeenpanon laatua poikkeustilanteessa. Tätä varten toteutettiin ideamuotoilu, jossa tunnistettiin toimintaprosesseja, tukitarpeita ja ratkaistavia asioita, jotka mahdollisesti muutoin jäisivät painetilanteessa huomioimatta ajoissa.

   Alkuperäistä ideaa on muokattu kuvaamaan toteutettua, opiskelijavalintoja poikkeustilanteessa tukevaa ideamuotoilua. Yleisempään teemaan osaamisen osoittaminen ja todentaminen etänä liittyen perustettiin uusi ideatiketti https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-108 

   Ideamuotoilun tulokset: https://wiki.eduuni.fi/x/bTPNC 

    

    2021-03-11 Ideatoimikunnan kokous

   • Opiskelijavalintojen työkirja tuotettiin 2020 keväällä
   • Ehdotus statusmuutokseksi: "Arkisto: Toteutunut"
   • Päätettiin Arkistoida toteutuneena.

   2020-05-14 Ideamuotoilun päätös osana Ideatoimikunnan kokousta

   Asiakohdan käsittelyn videotallenne.

   • Ideamuotoilun koettiin jäsentäneen pohjaksi korkeakoulujen tarvitsemia ohjeita hyvin, ja työssä käyty keskustelu koettiin arvokkaaksi
   • Koettiin tärkeäksi jakaa ideamuotoilun tulokset mahdollisimman tehokkaasti kaikkien tahojen hyödynnettäväksi. CSC toimittaa verkostoille ohjeet pääsyn saamisesta ideamuotoilussa tuotettuun laajempaan materiaaliin
   • Ideamuotoilun tiivistetty aikataulu sai kiitosta ja menetelmää ehdotetaan käytettäväksi vieläkin tiivimmällä aikataulutuksella jatkossa mikäli mahdollista
   • Todettiin, että päivitetään tätä ideatikettiä siten, että se vastaa nyt tehtyä opiskelijavalintoihin liittyvää ideamuotoilua. Perustettiin uusi ideatiketti yleisempään teemaan osaamisen osoittaminen ja todentaminen etänä: 

    

   2020-05-12 Ideamuotoilun 3. työpaja

   • Tarkasteltiin viikon aikana työkirjaan tehdyt muokkaukset ja kommentit
   • Keskusteltiin lisäyksistä työkirjaan työstön yhteydessä nousseista lisäohjeistustarpeista
   • Tunnistettiin tarve kerätä kooste onnistuneesti pidetyistä koetilaisuuksista, ja siitä miten onnistuneen koetilaisuuden valmistelut tehtiin
   • Ideamuotoilun työkirja (rajattu pääsy): https://wiki.eduuni.fi/x/9pfrC
   • Ideamuotoilun tulokset kootusti: https://wiki.eduuni.fi/x/bTPNC 

   2020-05-05 Ideamuotoilun 2. työpaja

   • Koottiin 1. ja 2. työpajan välisessä Roundtable-työstössä nousseet kysymykset ja jaettiin ne kategorioihin.
   • Nostettiin kategorioista kysymykset, joissa kiireisin tarve yhteisille ohjeistuksille tai ohjerungoille
   • Aloitettiin Ideamuotoilun työkirjan työstäminen, https://wiki.eduuni.fi/x/9pfrC(rajattu pääsy)
   • Ideamuotoilun tulokset kootusti: https://wiki.eduuni.fi/x/bTPNC 

   2020-04-27 Ideamuotoilun 1. työpaja

   • Tiivistettiin skenaariot
    • AMK-koe/koejärjestelmä + vuorovaikutteinen suullinen koe (hakijamäärältä suurin)
    • Ennakkotehtävä + valvottu kirjallinen koe (valittu jotta säilyy haasteellinen skenaario jossa valvonta)
   • Suuri osa valintakokeisiin liittyvistä vaatimuksista luokiteltiin keskiarvoisesti melko joustaviksi, vaikka luokittelu oli haastavaa. Vaatimuksista relevantit kiinnekohdat, joita kuljetetaan mukana työstössä
   • Tunnistettuja kipukohtia:
    • Kokeiden muotoilu hakijan kokemuksen näkökulmasta
    • Ensimmäisen ja toisen kokeen välissä tapahtuvat asiat, tietopohja, yhteentoimivuus, automatisointi/manuaalinen työ
    • Toisen vaiheen kokeen operatiivinen järjestäminen, aikataulutus, yhteiset linjanvedot, riittävä ohjeistus
     • Laite- ja varautumisvaatimukset, etenkin hakijalle
     • Kokeen epäonnistuminen johtuen hakijasta riippumattomasta asiasta: tarvittaisiinko määritykset hakijanäkökulmasta ja valvojanäkökulmasta, vertailtavuus kampuksilla järjestettäviin valintakokeisiin poikkeustilanteissa
     • Riittävä tunnistaminen: että osaamista eri vaiheissa tuottaa sama yksilö ja vain se yksilö
   • Ideamuotoilun tulokset kootusti: https://wiki.eduuni.fi/x/bTPNC 

   2020-04-21 Ideamuotoilun esityöpaja 21.4.

   • Esityöpajaan osallistui 1,5 tunnin aikana lähes 40 henkilöä eri näkökulmista ja organisaatioista
   • Työpajassa koottiin skenaarioita ja vaatimuksia osaamisen osoittamiselle ja todentamiselle etänä. Jatkotyöstöön valittiin seuraavat skenaariot:
    • AMK-koe tai AMK-koeratkaisun hyödyntäminen omaan esivalintakokeeseen + suullinen koe
    • AMK-koe tai AMK-koeratkaisun hyödyntäminen omaan esivalintakokeeseen + valvottu koe
    • Palautettu ennakkotehtävä + suullinen koe
    • Seuraava työstö työryhmän (ilmoittautua voi ideapankki@csc.fi) kesken työskentelyalustalla 23.4.-26.4.**

   2020-04-16 Ideatoimikunnan kokous

   • Esitetään välittömästi käynnistettäväksi Ideamuotoilu: "Opiskelijavalintojen tueksi - Osaamisen osoittaminen ja todentaminen etänä 16.4.-xx.x2020" (https://wiki.eduuni.fi/x/cw7NC). Ideamuotoilun kick off pidettäisiin Ideatoimikunnan kokouksen yhteydessä kello 15:00, https://cscfi.zoom.us/j/744717998
   • Tarpeet osaamisen osoittamiseen ja todentamiseen etänä ovat olleet pitkään keskustelussa korkeakoulutuksessa ja nousseet nyt esille erityisesti COVID-19:n aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen. Aihekokonaisuutta halutaan selvittää yhteisesti sekä akuutin tilanteen tukemiseksi että pitemmän aikajänteen näkökulmasta. Ideamuotoilun keinoin tuetaan opiskelijavalintojen korkeakoulukohtaisesti järjestetyn ja keskitetysti tuetun toimeenpanon laatua poikkeustilanteessa. Tätä varten tunnistetaan toimintaprosesseja, tukitarpeita ja ratkaistavia asioita, jotka mahdollisesti muutoin jäisivät painetilanteessa huomioimatta ajoissa. On tarve myös hahmottaa opiskelijavalintojen toteutuskenaariot siinä laajemmassa kokonaiskuvassa jossa voidaan tunnistaa erityyppisiä toiminnallisia vaatimuksia osaamisen osoittamiselle ja todentamiselle etänä ja ratkaisuvaihtoehtoja näiden toteuttamiseksi löytyy oli sitten kysymys näytöstä, tentistä tai valintatilanteesta.
   • CSC:n ja OKM:n keskustelussa 3.4.2020 OKM/KTPO totesi, että tämän aiheen Ideamuotoilulle ja muulle jatkoselvittämiselle on tarvetta, kuten OppiJana 2030 -selvityksessä (1.6.2018: 7. Luku, https://wiki.eduuni.fi/x/swT0Aw) myös havaittiin. OKM on halukas osallistumaan Ideamuotoiluun ja sen järjestäminen rahoitetaan osana OKM:n CSC:ltä hankkimia palveluita korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. 

   2020-04-02 Ideatoimikunnan kokous

   • Idean ohjaamisesta esiselvitykseen ja mahdollisen ideamuotoilun käynnistämisestä keskustellaan seuraavassa Ideatoimikunnan kokouksessa 16.4., ja tarvittaessa asiaan palataan ideatoimikunnan kesken jo ennen sitä.
   • Todettiin, että ideatoimikunnan kokoukset ovat avoimia korkeakouluyhteisön jäsenille; tietoa asian käsittelystä saa välittää ja kaikki, joita asia kiinnostaa ovat tervetulleita kuulolle kokoukseen.
   • Tunnistettiin, että ideassa on kyse erityisesti ratkaisuista osaamisen todentamiseen ja siitä, kuinka tunnistetaan etäyhteyksillä toimiva henkilö.
   • Todentaminen yleisesti on poikkeustilanteesta johtuen keskiössä myös erilaisissa julkishallinnon prosesseissa ja laajemmin yhteiskunnassa.
   • Korkeakouluissa on tarpeita asiakokonaisuuteen liittyen lyhyellä aikavälillä COVID-19 aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen. Lisäksi pidettiin hyvänä pitemmän aikajänteen näkökulmasta suunnittelun käynnistämistä kansallisten ratkaisujen käyttöön huomioiden erilaiset tilanteet ja tarpeet.
   • Pidettiin tärkeänä huomioida selvityksessä erilaisten käytössä olevien palveluiden menossa olevat roadmapit, esim. EXAM, sekä jo tehdyt kartoitukset.
   • Esiselvityksen mahdollisiksi aihioiksi tunnistettiin ainakin käytössä olevien palveluiden kartoitus, toiminnallisten vaatimusten selvitys, eri osaamisen osoittamisen tyyppien (valintakoe, tentti, näyttö yms.) vaatimusten eroavaisuudet, juridiset vaatimukset, jne.

   Tunnistettu erityisesti COVID-19 poikkeustilanteen myötä nousseena tarpeena. https://wiki.eduuni.fi/x/chCpC 

   • Tarvittavat ratkaisut etänä suoritettavaan osaamisen osoittamiseen (tentti, valintakoe, näyttö, jne.) etänä. Kun opiskelijan tulisi osoittaa osaamisensa todennetusti, esim. valvotussa olosuhteessa. Tähän tarjolla useita etävalvontaratkaisuja, joita ei vielä ole käytössä korkeakouluissa. 
   • Tenttien etävalvontaratkaisun kartoitus ja hankinta käyttöönotettavaksi korkeakoulujen oppimisympäristöissä ja esim. EXAM-tenteissä
   • Tenttien järjestäminen, tenttien etävalvontajärjestelmän hankinta tai hankinnan kustannusten kompensointi
   • Nopealla aikataululla voitaisiin toteuttaa EXAM-tenttikysymysten siirtotyökalu Moodle-oppimisalustan tenttiaktiviteettiin. Tämä vähentää käsityötä ja mahdollistaa opettajille aiempien materiaalien hyödyntämisen Moodle-tenttitoteutuksissa. Lisäksi nopeutetaan EXAM-järjestelmän omalla koneella tehdyn tenttitoteutuksen valmistelua ja tutkitaan sen käyttömahdollisuutta myös kotitenttijärjestelmänä. Näin vähennettäisiin tarvetta osallistua tentteihin fyysisissä tenttiakvaarioissa. EXAM-konsortion kehittämisen lisäresursointi etänä tapahtuvan osaamisen todentamisen palveluiden kehittämiseksi (mm kotitentti)

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e104551 Stina Westman
       Reporter:
       e105438 Outi Tasala
       Votes:
       1 Vote for this issue
       Watchers:
       3 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: