Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-118

Yhteistyö toisiolain edellyttämän tietoturvallisen käyttöympäristön osalta

XMLWordPrintable

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Yhteistyö toisiolain edellyttämän tietoturvallisen käyttöympäristön osalta

   Toisiolaki (laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 552/2019) mahdollistaa laissa kuvatuin reunaehdoin mm. sote-rekisteridatan hyödyntämisen tutkimuksessa. Findata on antanut asiasta määräyksen: https://www.findata.fi/uutiset/findata-on-antanut-maarayksen-tietoturvallisten-kayttoymparistojen-vaatimuksista/

   Findata toimii tietolupaviranomaisena eli käsittelee mm. tietolupahakemukset silloin kun yhdistetään useamman viranomaisen tuottamaa dataa. Ensisijaisesti Findatan myöntämien tietolupien tarjoamien aineistojen tietojenkäsittely tapahtuu Findatan tietojenkäsittely-ympäristössä, mutta luovutus saattaa olla mahdollista myös muuhun "tietoturvalliseen käyttöympäristöön".

   HY:ssä tutkijoiden näkemys vaikuttaa olevan, että Findatan käyttöympäristö ei riitä kattamaan kaikkia tutkimuksen tarpeita, ja näin ollen on mietittävä myös HY:n oma palvelu tämän tietoturvallisen käyttöympäristön aikaansaamiseksi. Sama tarve vaikuttaisi olevan ainakin joillakin muilla yliopistoilla, joten yhteispohdinnasta voisi olla hyötyä. Yhtenä vaihtoehtona on pohdittu mm. sitä, onko Findatalle teetetty tekninen ratkaisu monistettavissa korkeakoulukohtaiseksi palveluympäristöksi.

   2023-01-25 Käsittely jatkuu AAPA-FUCIO-CSC yhteiskokouksessa 25.1.2023 https://wiki.eduuni.fi/x/oc4cEw 

   2022-01-21 Findata: Määräykseen on pyritty tässä yhteydessä tekemään vain välttämättömät muutokset, jotta aiheutuva haitta valmisteilla ja käynnissä oleville auditoinneille jäisi mahdollisimman pieneksi.

   2021-09-22 Findata: Ainakin viiden eri palveluntarjoajan tietoturvallinen käyttöympäristö auditoidaan

   2021-06-01 Webinar: Introducing CSC Services for Sensitive Data Management

   • Avaamme kesäkuussa uusia arkaluonteisen datan palveluja beta-käyttöön. (https://research.csc.fi/sensitive-data) Keräämme käyttökokemuksia palveluiden jatkokehityksen tueksi erillisen Arkaluontoisen datan selvityksen rinnalla. Uudet palvelut esitellään yksityiskohtaisesti 1.6.2021 klo 14.30-16.00 järjestettävässä webinaarissa, johon voi ilmoittautua osoitteessa: https://ssl.eventilla.com/event/xO1YX
   • Tilaisuus on tarkoitettu palveluiden käyttäjille ja heitä tukeville.

   2021-05-31 Arenen TKI-valiokunnan kokous

   2021-05-27 Hallitus esittää toisiolain siirtymäajan jatkamista vuodella

   • Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (ns. toisiolain) siirtymäsäännöstä muutettavaksi siten, että lain tietoturvalliselta käyttöympäristöltä edellytettäviä vaatimuksia sovellettaisiin vasta 1.5.2022 alkaen. Alun perin vaatimuksia oli tarkoitus soveltaa 1.5.2021 alkaen.

    2021-05-24 Arkaluonteisen datan selvitykseen ilmoittautuneet

   • Viisi yliopistoa ilmoitti osallistumisesta CSC:n fasilitoimaan selvitykseen arkaluonteisen tutkimusdatan palvelutarpeista maanantaihin 24.5.2021 mennessä. Ilmoittautuneet https://wiki.eduuni.fi/x/SBeGD 

   2021-05-20 Ideatoimikunnan kokous

   • Arenen TKI-valiokunta käsittelee asiaa 31.5.2021 e109770 esittelystä, sovittiin, että amk:ien osallistumismahdollisuus pidetään auki siihen asti.
   • Määräaika ilmoittaa organisaationne osallistumisesta CSC:n fasilitoimaan selvitykseen arkaluonteisen tutkimusdatan palvelutarpeista on maanantaihin 24.5.2021. Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa https://wiki.eduuni.fi/x/SBeGD Selvitykseen osallistumisesta on 19.5. mennessä ilmoittanut kolme korkeakoulua. 
   • CSC avaa kesäkuussa uusia arkaluonteisen datan palveluja beta-käyttöön. Keräämme käyttökokemuksia palveluiden jatkokehityksen tueksi erillisen Arkaluontoisen datan selvityksen rinnalla. Uudet palvelut esitellään yksityiskohtaisesti 1.6.2021 https://ssl.eventilla.com/event/xO1YX 
   • Selvityksen kohderyhmänä eivät ole vain tutkijat tai it-palvelut. Lähtökohtana on palvelut järjestävien organisaatioiden näkökulma, mutta tutkijoiden palvelutarpeiden kartoitus erilaisissa sovellustarkoituksissa on keskeinen selvityksen kohde.
   • Keskitetysti korkeakoulusta ei löydy yksittäistä ihmistä vastaamaan kysymyksiin, mutta jos kootaan joukko vastaamaan, niin saadaan selvyyttä joukkoistamalla.
   • Tutkijoilla intressit omaan aihealueeseen. ICT-palveluissa (tutkimustuki) olisi myös hyvä saada ymmärrys. Voisiko olla teemakokouksia (lääketiede, ...)? Osa tutkimusaloista hyvin kapea-alaisia, koskee vain pientä joukkoa yhdessä organisaatiossa, mutta yksittäin pienen joukon tarve voi olla samankaltainen korkeakoulusta riippumatta.
   • Turvallisuuden takaaminen nykytavoilla ei ehkä kestä aikaa, joten aineistot, jotka nyt näyttävät salatuilta, saattavat ollakin viiden vuoden kuluttua auki.
   • Viesti ei amk-kentässä tavoita niitä tahoja, joita asiaa koskee. Tarvittaisiin yksinkertainen maksumalli amkeille. Edellyttää kuitenkin myös talokohtaista tilanteen perkaussta, selvitys jotta saataisiin käyttötapaukset esille.  Amkien tki- yms. datan hallinnan haasteet ovat akuutteja, paljon henkilötietojen käsittelyä, organisaatio rekisteripitäjänä jolloin riski suurempi.
   • Onnistuessaan esiselvitys luo työtavan, jolla voidaan tulevaisuudessa hanskata tällaisia haasteita tutkimus,- TKI- ja opetusalasta ja sen koosta riippumastta. Yhdessä tunnistetaan asioita, jotka jokaisen alalla toimivan organisaation on hanskattava. 
   • Yhteisen rahoituksen yksinkertainen malli on ollut selvitykset ideamuotoiluna, tässä päätettiin Ideatoimikunnassa edetä vain halukkaiden johdolla. 

   2021-05-07 Arkaluonteisen datan selvitykseen osallistuminen, dl. 24.5.2021

   • CSC tarjoaa korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille yhteistä selvityshanketta sosiaali- ja terveystieteellisen arkaluonteisen tutkimusdatan palveluiden ja palvelutarpeiden tilannekuvan tuottamiseksi. Tarjous on lähetetty organisaatioiden yhteyshenkilöille.
   • Kiinnostuneiden organisaatioiden edustajia pyydetään ystävällisesti vahvistamaan osallistumisen selvityshankkeeseen 24.5.2021 mennessä kirjaamalla siitä tiedon wiki-sivulle https://wiki.eduuni.fi/x/SBeGD 

   2021-04-29 Toisiolain vaatimusten täytäntöönpano EI siirry

   • Toisiolain toimeenpanon vaatimukset tulee täyttää alkuperäisen aikataulun mukaisesti 1.5.2021 alkaen. Epävirallisen tiedon mukaan esitys mahdollisesta toimeenpanon siirtymisestä ei etene. 
   • STM valmisteli hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta: Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n 1 momentin siirtymäsäännöstä siten, että tietoturvalliselta käyttöympäristöltä edellytettävistä vaatimuksista sovellettaisiin vasta 1.5.2022 alkaen ja 55 §:ää kliinisistä löydöksistä sovellettaisiin 1.1.2024 alkaen.
   • https://stm.fi/hanke?tunnus=STM047:00/2021

    

   Tulossa: 2021-04-19 Korkeakoulujen IT:n ja Findatan tapaaminen

   • Koollekutsujana Ala-Mononen Maarit (THL)
   • Muistiinpanojen läpikäynti 

   2021-04-14 Palvelutarpeiden selvittäminen

   • Keskusteluun CSC:n, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöstä arkaluonteisen tutkimusdatan hallinnan palvelutarpeiden selvittämiseksi keskiviikkona 14.4. klo 12-13.30 osallistui 65 eri organisaatioiden edustajaa.
   • Materiaalit ja muistiinpanot: https://wiki.eduuni.fi/x/5M0ID
   • Keskustelun tavoitteena oli:
   • 1) kirkastaa ja viestiä CSC:n arkaluonteiselle datalle soveltuvien palvelujen tuotantoaikatauluja ja soveltuvia käyttötapauksia, jotta korkeakoulut voivat tunnistaa käyttötapaukset, jotka eivät tule katetuksi a) Findatan ympäristöllä, b) CSC:n datanhallinnan ja laskennan ympäristöllä.
   • 2) Kansallisen tilannekuvan muodostamiseksi ja Findatan ja CSC:n palveluekosysteemin "jakojäännöksen" tunnistamiseksi toteutetaan CSC:n ja korkeakoulujen yhteinen selvitys arkaluonteisen tutkimusdatan hallinnan palvelutarpeista, jota on mahdollista laajentaa markkinakartoitukseksi.
   • 3) Selvityksen ja markkinakartoituksen pohjalta voidaan toteuttaa paveluiden hankintaa CSC:n brokeroimana sidosyksiköidensä käyttöön.
   • Lisätietoja e144978, +358 40 513 95 93 (CSC)

   2021-03-19 Toisiolakiin liittyvät vaatimukset; Korkeakoulut & KPMG

   • Koollekutsujana KPMG: Elina Isolähteenmäki KPMG:ltä mukana myös tietoturvan asiantuntija Mikko Muttilainen sekä tietosuojajuristi Nina Lyly.

   2021-03-18 Hyteairo Analytiikkawebinaari - Toisiolain vaikutukset datan ja tekoälyn hyödyntämiseen TKI-toiminnassa

   2021-03-16 AAPA-FUCIO-CSC -keskusteluhetki

   • klo 13-14 Korkeakoulujen ja CSC:n keskustelu suurteholaskennasta arkaluonteisella datalla

    

   2021-03-11 Ideatoimikunnan kokous

   • Keskustellaan mahdollisesta tarpeesta ideamuotoilulle korkeakoulujen tarpeiden jäsentämiseksi ja etenemispolkujen luomiseksi
   • 2021-03-09 CSC:n vastaus korkeakoulujen kysymykseen CSC:n kyvystä ja halusta auttaa Idean ratkaisemissa
    • Findataan, toisiolakiin ja rekisteriaineistoihin liittyy korkeakouluja ja muita tutkimustoimijoita koskevia akuutteja tarpeita täydentää Findatan tarjoamaa palveluvalikoimaa. Löyhästi nämä akuutit tarpeet kuuluvat yleisempään joukkoon "arkaluonteisen" tai "sensitiivisen" datan tuottamiseen, tallentamiseen ja hyödyntämiseen tarvittavista palveluista tutkimus, TKI- ja opetuskäytössä. CSC tarjoaa asiakkailleen ja kumppaneilleen osallistumista ja apua akuuttien ja pidemmän aikavälin tarpeiden ja niihin liittyvien ratkaisujen selvittämiseen ja tuottamiseen tai hankkimiseen tarpeelliseksi katsotuilta osilta.

   1) CSC kirkastaa tuottamiensa sensitiivisen datan palvelujen käyttöönottoaikatauluja ja kirjoittaa auki oman näkemyksenä siitä millaisiin käyttötapauksiin ne soveltuvat.

   2) CSC:n palveluita koskevaa tiekarttaa käsitellään yhdessä korkeakoulujen kanssa.

   3) Korkeakoulut voisivat tunnistaa ne tarpeet, jotka eivät tule katetuksi a) Findatan ympäristöllä, b) CSC:n sensitiivisen datan ympäristöllä. Jakojäännöksen tarpeisiin tehtäisiin markkinakartoitus yhdessä ja toteutettaisiin paveluiden hankinta CSC:n brokeroimana sidosyksiköidensä käyttöön.

   4) Samanaikaisesti markkinakartoitukseen päätyvän toimintalinjan kanssa CSC järjestäisi yhdessä korkeakoulujen kanssa avoimen Ideamuotoilun erilaisten käyttötarpeiden ja niihin liittyvien mahdollisten ratkaisuvaihtoehtojen ja eri toimijoiden roolien jäsentämiseksi. Ideamuotoilu tukisi markkinakartoitukseen päätyvää toimintalinjaa ja loisi pohjaa yhteisen pidemmän aikavälin tiekartan muotoilulle.

   Lisätietoja: asiakasratkaisupäällikkö Heidi Laine

   • Ohjattiin CSC:n palvelukehityskaistalle
   • Todettiin, että päätetään tarpeesta mahdolliselle ideamuotoilulle myöhemmässä vaiheessa

   2021-03-09 CSC:n vastaus korkeakoulujen kysymykseen CSC:n kyvystä ja halusta auttaa Idean ratkaisemissa

   • Findataan, toisiolakiin ja rekisteriaineistoihin liittyy korkeakouluja ja muita tutkimustoimijoita koskevia akuutteja tarpeita täydentää Findatan tarjoamaa palveluvalikoimaa. Löyhästi nämä akuutit tarpeet kuuluvat yleisempään joukkoon "arkaluonteisen" tai "sensitiivisen" datan tuottamiseen, tallentamiseen ja hyödyntämiseen tarvittavista palveluista tutkimus, TKI- ja opetuskäytössä. CSC tarjoaa asiakkailleen ja kumppaneilleen osallistumista ja apua akuuttien ja pidemmän aikavälin tarpeiden ja niihin liittyvien ratkaisujen selvittämiseen ja tuottamiseen tai hankkimiseen tarpeelliseksi katsotuilta osilta.
   • 1) CSC kirkastaa tuottamiensa sensitiivisen datan palvelujen käyttöönottoaikatauluja ja kirjoittaa auki oman näkemyksenä siitä millaisiin käyttötapauksiin ne soveltuvat.
   • 2) CSC:n palveluita koskevaa tiekarttaa käsitellään yhdessä korkeakoulujen kanssa.
   • 3) Korkeakoulut voisivat tunnistaa ne tarpeet, jotka eivät tule katetuksi a) Findatan ympäristöllä, b) CSC:n sensitiivisen datan ympäristöllä. Jakojäännöksen tarpeisiin tehtäisiin markkinakartoitus yhdessä ja toteutettaisiin paveluiden hankinta CSC:n brokeroimana sidosyksiköidensä käyttöön.
   • 4) Samanaikaisesti markkinakartoitukseen päätyvän toimintalinjan kanssa CSC järjestäisi yhdessä korkeakoulujen kanssa avoimen Ideamuotoilun erilaisten käyttötarpeiden ja niihin liittyvien mahdollisten ratkaisuvaihtoehtojen ja eri toimijoiden roolien jäsentämiseksi. Ideamuotoilu tukisi markkinakartoitukseen päätyvää toimintalinjaa ja loisi pohjaa yhteisen pidemmän aikavälin tiekartan muotoilulle.
   • Lisätietoja: asiakasratkaisupäällikkö Heidi Laine

   2021-02-25 Ideatoimikunnan kokous

   • Findatan ja korkeakoulujen keskusteluun osallistuneiden ymmärrys keskustelun jälkeen on, että Findatan käyttöympäristö ei tule vastaamaan kaikkiin korkeakoulujen tarpeisiin (kuvantamisdatat, yms.), ja että on järkevää miettiä täydentävää ympäristöä Findatan tarjoaman ympäristön lisäksi.
   • Korkeakouluissa tehdään nopealla aikataululla päätöksiä, joiden tueksi kaivataan yhteistä näkymää siitä, odotetaanko kansallista, korkeakoulujen tarpeisiin vastaavaa ratkaisua vai tulisiko korkeakoulujen edistää omiin projekteja.
   • Keskusteltiin kuinka jatkossa tunnistettaisiin aktiivisemmin Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tiekartalta https://ka.csc.fi/ ja muutoin sellaisia asioita, joiden edistämiseksi tulisi työskennellä yhdessä (selvitys, ideamuotoilu, tms.)

   2021-02-16 Korkeakoulujen ja Findatan keskustelutilaisuus

   • Tunnistettu ympäristöön liittyen ongelmallisena Linuxin puuttuminen. Findata lupasi nostaa tämän kiireellisyyttä Findatan kehityksessä.
   • Findatan käyttöympäristön auditointi valmistuu 1.5.2021 mennessä
   • Etsitään aika korkeakoulujen ja CSC:n yhteiseen jatkokeskusteluun tilannetiedon tasaamiseksi ja suurteholaskentaan liittyvien kysymysten käsittelemiseksi
   • Aikaehdotukset AAPA:n, FUCIO:n ja CSC:n väliselle keskustelulle koskien tilannekuvaa suurteholaskennan mahdollisuuksista arkaluonteisella datalla: 11.3. klo 10-11, 16.3. klo 12-13 tai 13-14

   2021-02-16 Tiedoksi

   2020-01-15 Kokousajankohtaa haetaan

   • Tapaamisajankohtaa haetaan tammi-helmikuun taiteeseen.
   • Osallistuisi Findatasta Heikki Lanun (Findatan ICT-päällikkö) lisäksi lakimies Kirsi Talonen.
   • Findatan kontaktointi takkuaa.

   2020-11-06 FUCIOn etenemismalli

   • FUCIO on muodostanut keskusteluryhmän jonka on tarkoitus kokoontua Findatan kanssa.  Minna Harjuniemi (pj.), Marko Holmavuo (UEF), Kari Kienänen (OY), Jussi-Pekka Pispa (TAU)
   • Tavoitteena on korkean tason palaveri Findatan kanssa. Palaverissa on tavoitteena valtuuttaa asiantuntijakerros selvittämään asiaa läheisessä ja lämpimässä yhteistyössä. Asiantuntijat työskentelee ratkaisuehdotuksen eteen.

   2020-10-29

   • CSC:n vetämän kokouksen pohjalta FUCIO täydennettynä AAPA-edustajalla lähtee kokoamaan pientä ryhmää joka keskusteleee Finndatan kanssa. Koollekutsujana ainakin aluksi Minna Harjuniemi, HY

   2020-10-26

   • Korkeakoulujen keskustelun ajakohdaksi valittu päätetty doodle-kyselyn perusteella 29.10. klo 14.30-15.30

   2020-10-22 Ideatoimikunnan kokous

   • Vastatkaa Doodlekyselyyn korkeakoulujen keskustelun ajankohdasta 23.10. mennessä. Kysely jaettu AAPA- ja FUCIO-verikostojen kautta. 

   2020-10-09 Ideatoimikunnan kokous

   • Asia koskettaa myös muita kuin lääketieteellistä koulutusta antavia yliopistoja: tutkimusta mahdolliseti toisiolain piirissä olevalla materiaalilla tehdään muissakin yliopistoissa ja melkein kaikissa ammattikorkeakouluissa on sote-alan koulutusta ja TKI-toimintaa. Korkeakoulujen on investoitava asiassa ratkaisuihin siten, että toimivat ratkaisut on auditoitu 1.5.2021 mennessä.
   • Tarpeena käsitellä dataa tutkimuksessa ja TKI-toiminnassa, hyödyntää laskentaympäristöjä ja paikallisia datasettejä. Yhteistyökumppaneina myös yrityksiä.
   • Synergiaa voitaisiin löytää CSC:n palveluista Findatalle sekä CSC:n tuottamista datanhallinnan ja laskennan palveluista yleensä.
   • Ohjattiin CSC:n palvelukehityslinjalle, CSC:n Datan palveluiden asiakasratkaisupäällikkö e144978 järjestää korkeakoulujen IT-johdolle kokouksen asiasta mahdollisimman pian. 

   2020-10-05 Findatan määräys

    

      e242506 Charlotte Granberg-Haakana
      e100064 Minna Harjuniemi
      Votes:
      2 Vote for this issue
      Watchers:
      12 Start watching this issue

       Created:
       Updated: