Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-93

Korkeakoulussa opinnäytetyötään tekeville pääsy soveltuviin CSC:n datanhallinnan työkaluihin sekä ohjeet niiden käyttöön

XMLWordPrintable

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Korkeakoulussa opinnäytetyötään tekeville pääsy soveltuviin CSC:n datanhallinnan työkaluihin sekä ohjeet niiden käyttöön

   Kuvaus: Ammattikorkeakouluissa opinnäytetyötään (AMK/YAMK) tekeville tarvittaisiin 1) pääsy soveltuviin CSC:n datanhallinnan työkaluihin sekä 2) ohjeet niiden käyttöön. Mahdollisesti myös yliopistoissa pro gradu -työtään tekevillä on samantyyppisiä tarpeita.

   Ammattikorkeakoulussa TKI-hankkeen ulkopuolella opinnäytetyötään tekevä opiskelija tarvitsee välineitä

   • aineistohallintasuunnitelman laatimiseen
   • lomakepohjia: tutkimustiedote, tietosuojailmoitus ja suostumuslomake
   • datan, erityisesti sensitiivisen datan, tallentamiseen, säilyttämiseen ja määräajan kuluttua myös tuhoamiseen
   • tiedostojen ja datan jakamiseen sekä tiedostojen yhteistyöstämiseen.

   Tarve on yhteinen koko AMK-kentälle. Tietosuojalainsäädännön muutos on synnyttänyt tarpeen uusille aineistonhallinnan käytänteille, ja monessa ammattikorkeakoulussa työstetään siihen liittyviä ratkaisuja, joista keskeisimmät on mainittu edellä. Nämä asiat on useimmiten ratkaistu organisaation taholta, mikäli opiskelija tekee opinnäytetyötään osana jotakin tki-hanketta, mutta yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän kohdalla tilanne on toinen ja tarve on olemassa.

    

   Vapaasti saatavilla olevaa materiaalia, esim.

   2021-05-20 Ideatoimikunnan kokous

   • 19.5.2021 oli Tietosuoja ja etiikka -seminaari. Juridiset reunaehdot hallinneet keskustelua. Elokuulle suunnitteilla opintonäytetyön lähtökohdista määritettävä seminaari
   • Ideatoimikunta palaa tähän asiaa syksyllä seminaarin jälkeen

   2021-05-06 Ideatoimikunnan kokous

   • Avoin AMK-TKI ja -oppiminen hankekokouksessa 22.4.2021 käytiin läpi alkuperäisessä ideaehdotuksessa olleiden tarvearvioiden tilanne hankkeen asiantuntijoiden keskustelussa, muistio keskustelusta: Ideapankki idea 93 - Avoin AMK TKI ja -oppiminen hankkeen käsittely.docx
   • Toimenpide A) Tiedon jakamiseksi nykyisistä mahdollisuuksista tuotetaan Avoin AMK-TKI ja -oppiminen -hankkeessa loppuvuoden 2021 aikana ”keittokirja”, hyvien käytäntöjen muistilistausten julkinen kokoelma hankkeen eri tulosten pohjalta. Siihen otetaan yhdeksi ”reseptiksi” tämän aihealueen kuvaus. Tekijänä työryhmä (jirauser20470 TurkuAMK, Minna Marjamaa/, e109664 /SAMK, e109770 /AAPA).
   • Toimenpide B) Opinnäytetyöntekijöiden työkalujen tarve tulee CSC:n ottaa huomioon sensitiivisten, yhteisten palveluiden suunnittelussa. CSC:ltä toivotaan selkeitä palvelukuvauksia ja sen esiintuomista, mitkä palvelut ovat vielä selkeässä kehitysvaiheessa ja mikä on niiden mahdollinen käyttöönottoaika. Myös kustannusten esiintuominen on tärkeää, erityisesti puhuttaessa opinnäytetöistä.

   2021-02-25 Ideatoimikunnan kokous

   • e109770 tiedustellut Ammattikorkeaokoulujen Avoin-TKI-hankkeen Seliinalta Päällysaholta (SeAMK) ajatuksia tämän osalta. 
   • Opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä korkeakoulujen käyttöön maksamien datanhallinnan ja laskennan palveluiden käyttö on mahdollista opinnäytetöihin, myös silloin, kun kyse ei ole TKI-toiminnan yhteydessä tapahtuvasta suorituksesta. CSC kehittää myös sensitiivisen datan käsittelyyn soveltuvaa palveluvalikoimaan, mutta idean mahdollistavaa teknistä datan tallentamisen, jakamisen ja yhteistyöstämisen palvelua ei toistaiseksi ole saatavilla. 
   • Muistiinpanot 5.3.2021 Ideatoimikunnan kokouksesta päivitetty
   • Ehdotettu, että Avoin-TKI- hanke ottaisi asian seuraavan kokouksensa (15.3.2021) asialistalle keskusteluun 

   2020-03-05 Ideatoimikunnan kokous

   • Todettiin, keskustelun pohjalta, että uuden idean mahdolliseksi edistäjäksi ei ole esitystä ja idea jää tarkennettavaksi. Kuitenkin alustavana ohjausajatuksena tiedustellaan AMK-OHA-verkoston kiinnostusta viedä asiaa eteenpäin, koska kyseessä erityisesti toimintakäytäntöihin ja prosesseihin liittyvä, korkeakoulujen yhteistyötä edellyttävä kehityspolku. Myös yliopistojen OHA-forum keskustelee vastaavista kysymyksistä ja todennäköisesti kiinnostunut asian edistämisestä.
   • Keskustelussa nousseita huomioita:
   • Tunnistettiin, että kehittämistyö on tarpeen ja tukea kaivataan. Idean ratkaiseminen edellyttää yhteiskehittämistä.
   • Tavoitteena on tuottaa suoraan opetuksen ja oppimisen prosessia palvelevaa ratkaisua. Edellyttää yhteisiä käytäntöjä, politiikkoja, lakitulkintoja ja prosesseja sekä näihin liittyviä ohjeita, lomakepohjia ja työkaluja tallentamiseen, jakamiseen ja yhteistyöstämiseen. Näitä ei ole, erityisesti sensitiivisen datan osalta. CSC on kiinnostunut kehittämisestä, mutta tässä tarvitaan korkeakoulutuksen yhteistyötaho.
   • Ohjeistukset vaihtelevat koulutusalakohtaisesti, esim. SOTE vs. tekninen ala, vaikea tehdä yleispätevää ohjeistusta, joka palvelisi opiskelijoiden ja opettajien näkökulmasta
   • Tietosuojaan liittyvät asiat ovat kaikille korkeakouluille samat, voisiko tietosuojavastaavien verkosto auttaa tässä?
   • Tässä esillä olevat vaatimukset ja tarpeet eivät koske vain oppijaa vaan myös muita TKI-hankkeeseen osallistuvia toimijoita.
   • Opiskelija olisi opinnäytetyöhönsä liittyvien tietojen osalta rekisterinpitäjä, mutta korkeakoulun on vastattava ohjeistuksesta
    *

      e109770 Jaakko Riihimaa
      e164051 Ilona Tanskanen
      Votes:
      1 Vote for this issue
      Watchers:
      2 Start watching this issue

       Created:
       Updated: