Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-89

Idea Korkeakoulujen tietomallin kehityksen jatkamisesta ja tehostamisesta

  XMLWordPrintable

  Details

   Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Idea Korkeakoulujen tietomallin kehityksen jatkamisesta ja tehostamisesta

   Kuvaus: Metropolia järjesti 16.-17.1.2020 tietoarkkitehtuurikoulutuksen Myllypuron kampuksella. Koulutukseen osallistujia oli viidestä korkeakoulusta, sekä yhdestä toisen asteen oppilaitoksesta. Yhteinen huolemme koulutuksessa kohdistui korkeakoulujen tietomallin kattavuuteen. Nykyinen tietomalli (XDV) on verkkodokumentaation mukaan päivitetty viimeksi huhtikuussa 2014. Tämän jälkeen tietomallin jatkokehitykseksi suunniteltiin yhteentoimivuusmalli. Yhteentomivuusmallin toteuttamiseksi perustettiin projekti: "Semanttista yhteentoimivuutta tukeva välineistö, osana Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehystä". Projektissa oli tavoitteena kehittää:

   1. sanastoihin perustuvien tietokomponenttien määrittelymenetelmä
   2. tietokomponenttien ylläpito- ja julkaisuympäristö
   3. tietokomponentteja hyödyntävä sovellusprofiilien määrittelymenetelmä
   4. sovellusprofiilien ylläpito- ja julkaisuympäristö ja työkalu teknisten skeemojen tuottamiseen.

   Projekti on kokoontunut vuosina 2015 ja 2016. Projektin tuottamaa välineistöä ei kuitenkaan löydy Yhteentoimivuusmallin sivustolta (https://confluence.csc.fi/display/korkeakoulujentietomalli/Yhteentoimivuusmalli) .

   Nykyisellään koulutuksen käsitteiden osalta voidaan hyödyntää OKSA-sanastoa ja TKI-toiminnan käsitteiden osalta TUHA-sanastoa. Yhteentoimivuusalustalla (https://yhteentoimiva.suomi.fi/fi/) kuvataan ansiokkaasti useiden yksittäisten julkishallinnon tietojärjestelmien ja rajapintojen tietosisältöjä ja -rakennetta. Tämä väline voisi olla luonnollinen kanava korkeakoulujen tietomallintamisen julkaisuun ja sitä on tähän käytettykin. Tällä hetkellä sivusto sopii hyvin järjestelmässä kuvattujen tietojärjestelmien rajapintojen toteutukseen, mutta yksittäisten tietojärjestelmien julkaistujen tietomallien suhde korkeakoulujen sovelluskehityksessä yleisesti käytettyyn XDV-malliin on kuitenkin epäselvä, eikä kattavaa tietomallia tai tietojen luokittelua arkkitehtuurityön vaatimiin päätietoryhmiin ja tietoryhmiin ei ole saatavilla.

   Tällä hetkellä korkeakoulukentässä on tekeillä paljon erilaista kehitystä. Mainittakoon Tiedonhallintalakiin, rahoitusmalliin, maksulliseen koulutukseen, ristiinopiskeluun, MyDataan, tunnistamiseen tai elinikäiseen koulutukseen yms. liittyvät korkeakoulujen toimintaan vaikuttavat muutokset. Merkittävä osa näistä kehityslinjoista on myös tunnistettavissa Digivisio 2030 –toimintaohjelmasta.

   Monet uusien kehitystarpeiden tuomista uusista käsitteistä eivät enää nivelly vanhaan korkeakoulujen yhteiseen tietomalliin eikä yhteentoimivuusmallia ole julkaistu. Yhteinen tietoarkkitehtuuri sanaston ja yllä mainitun yhteentoimivuusmallin osalta on kuitenkin yhteen toimivan arkkitehtuurin perusedellytys. Korkeakoulut ovat käynnistävät jatkuvasti uusia kehittämishankkeita ja niiden myötä joudutaan mahdollisesti tekemään sovelluskehitystä. Koska korkeakoulukentän sovelluskirjo on melkoinen, on vaarana, että syntyy uusia jopa eri käsitteistöön perustuvia paikallisia tietomalleja, jotka myöhemmin haittaavat järjestelmien yhteensopivuutta. Tästä syystä olisi syytä vaalia ja jatkokehittää pitkän yhteistyön tuloksena syntynyttä mallia.

   Ehdotamme siis, että CSC tarjoaa korkeakouluille palvelun, jonka avulla korkeakoulun yhteistä tietojen mallinnuksen kokonaisuutta  järjestelmällisesti ylläpidetään. Palvelun toteutustyö vaatii koordinointi/asiantuntijaresursseja, joiden järjestäminen voisi luontevasti sopia CSCn tehtäväksi. Tällä hetkellä CSC vastaa joka tapauksessa VIRTA-tietomallin kehittämisestä, joka on aikaisemmin sisältynyt korkeakoulujen tietomalliin. CSCn vastuulla on VIRTA-tietovarannon ja siihen liittyvän VIRTA-tiedonsiirron ylläpito. Kansallinen sanasto ja yhteentoimivuusmalli on niin tärkeä ja taloudellisesti merkittävä, että rahoitus voisi pitkällä aikavälillä tulla KTLO-sopimuksen kautta, mutta toisaalta, ellei rahoitusta muutoin lähitulevaisuudessa löydy, voitaisiin ainakin ensi vaiheessa rahoittaa myös jakamalla kustannukset suoraan korkeakouluille esimerkiksi valtionosuuksien rahoitusmäärien suhteessa ja kohdistettavaksi kunkin korkeakoulun tietohallinnon kuluiksi.

   Idean eteenpäin viemiseksi CSCn tulisi arvioida palvelun vuotuiset kustannukset ja kuvata palvelun sisältö.

    

   2020-02-20 ideatoimikunnan kokous

   • Tiedoksi uusi idea, Jukka Ivonen alusti idean: Tietomallin kehittäminenIdea89.pptx
   • Keskustelumuistiinpanot:
    • Yhdenmukainen määrittely koetaan tärkeänä. Paljon erilaisia sovelluksia ja datoja, joten pitäisi määritellä tarkemmin ja miettiä miten rahoitetaan. Olisi järkevää yrittää hoitaa osaksi kansallista Digivisiota. 
    • Käytössä on jo hyviä työkaluja, joiden tunnettuutta pitäisi lisätä.
   • Päätös: 
    • Idea jää tarkennettavaksi.
    • TICTORin nimissä ja tiedonhallintalain toimeenpanoon liittyen selvitetään, mitä on sovittu ja kenen kanssa.

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e100325 Jussi Auvinen
       Reporter:
       e100501 Jukka Ivonen
       Votes:
       5 Vote for this issue
       Watchers:
       11 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: