Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-50

CSCn rooli Peppi-järjestelmäkokonaisuuden sovellusylläpitoasiassa

XMLWordPrintable

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Idea: CSCn rooli Peppi-järjestelmäkokonaisuuden sovellusylläpitoasiassa

   Kuvaus: Ammattikorkeakoulukentällä on yhä voimakkaammin haluttu osittain korkeakoulujen omistaman CSCn apua Peppi-järjestelmäkokonaisuuden ylläpidon järjestämiseksi.

   Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila on avannut rehtoritasolla keskustelua asiasta ja toivonut, että asiaa otettaisiin monella taholla esille CSCn kanssa.

   Peppi-konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja vararehtori Mikko Naukkarinen on teettämässä selvitystä konsortion jäsenten Peppi-kokonaisuuksista ja toivoo, että tämän selvityksen tekeminen edistää myös CSCn valmiutta edetä toimijana syvemmälle Peppi ekosysteemissä.

   Turun AAPA-päivillä käytiin runsasta keskustelua ja mielipiteen vaihtoa asiasta. AAPA-verkosto päätyi suosittamaan, että CSC harkitsisi, millä tavalla se pysyisi avustamaan korkeakouluja Pepin sovellusylläpidon järjestämisessä.

   Mahdollisuuksia ja aste-eroja CSCn roolille on lukuisia, joista joitakin mainitakseni:

   • Kilpailutusapu (valtakirjoin)
   • Palvelun välittäminen CSCn kilpailuttamalta toimittajalta (Inhouse)
   • Palvelun tuottaminen CSCn henkilöstön ja kumppaneiden kanssa yhteistyössä
   • Palvelun laajentaminen CSCn tuottamaan alustaylläpitoon sovellusylläpidon lisäksi
   • CSC tarjoaisi alusta- ja sovellusylläpidon lisäksi yhteisen helpdesd-järjestelmän, joka pitkällä aikavälillä tähtäisi monitopimittajaympäristön keskitettyyn hallintaan ja nopeaan palveluvasteeseen
   • Ynnä muita erilaisia yhdistelmiä.

   Peppi-maailmassa tapahtuu nyt paljon. Lisää käyttöönottoja tehdään ja käyttöönottojen aikaiset ylläpidot eivät enää sellaisenmaan ole voimassa. Monet korkeakoulut ovat siinä tilanteessa, että ylläpito olisi kilpailutettava mahdollisimman pian hankintalain mukaisesti. Siksi ehdotan, että voitaisiin kiireellä aikataululla selvittää ja harkita CSCn mahdollisia palvelumalleja korkeakouluille Peppi-ylläpitoasiassa.

    

   2019-04-11 Ideatoimikunnan kokous

   Todettiin, että Peppi-konsortion toimesta tullaan tekemään jäsenorganisaatiolle kysely tulevaisuuden odotuksista. CSC:n resursseja on mahdollisesti käytettävissä syksyllä Peppi-kokonaisuuteen, mikäli korkeakouluilla on yhteinen tahtotila edetä asian suhteen.

   2019-03-15  Ideatoimikunnan kokous

   • Idea siirtyy osittain toteutukseen: CSC järjestää minikilpailutuksen Metropolian puitehankinnan alla. Korkeakoulut voivat ilmoittaa CSC:lle halukkuudestaan osallistua. Minikilpailutuksesta on oma Idea-tiketti: https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-53
   • Päätösehdotus: lohkotaan ideasta kilpailutus (valtakirjalla) Metropolian puitehankinnan sisällä omaksi ideakseen ja toteutukseen. Tarkennetaan tässä ideassa kilpailutus (valtakirjalla) käsittämään kokonaan uutta kilpailutusta

   Päätettiin edetä päätösehdotuksen mukaan ja tehdä Metropolian puitehankinnan alla edistettävästä minikilpailutuksesta erillinen idea. Karelia ilmoitti halukkuudestaan liittyä mukaan. Tunnistettiin, että minikilpailutus ei täysin vastaa alkuperäisen idean tarpeisiin, mutta tuo minikilpailutuksen alaisen asiakastarpeen onnistuneesti esiin ja vastaa joidenkin korkeakoulujen tarpeisiin. Korostettiin, että kyseisessä tapauksessa kilpailutuksen sisällön on määritellyt 3AMK ja CSC fasilitoi minikilpailutusta osana puitesopimusta.

   CSC:llä ei ole tällä hetkellä vapaana riittävästi asiantuntijaresursseja vastaamaan alkuperäiseen tarpeseen. Alkuperäinen idea jätetään pöydälle ja asiaan palataan syksyllä. **

   2019-03-07 Peppi-palveluiden yhteiskilpailutus

   • Kilpailutusapu (valtakirjalla) Metropolian Peppi-puitehankinnan alla
   • CSC on käynnistämässä minikilpailutusta Metropolian puitehankinnan alla tuntityöstä Peppi-käyttöönotto- ja ylläpitopalveluista. Kilpailutukseen voivat osallitua kaikki halukkaat puitejärjestelyssä mukana olevat korkeakoulut.
   • Tähän kilpailutukseen osallistunevat Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteenliittymä (3AMK) sekä Turun korkeakouluja. 
   • Kilpailutukseen osallistumisen ehtona on kilpailutusdokumenttien hyväksyminen 3AMK:n laatiman pohjan mukaisesti sekä valtakirjan toimittaminen CSC:lle

   2019-03-05 Peppi-palveluiden yhteiskilpailutus

   • CSC on käynnistämässä minikilpailutusta Metropolian puitesopimuksen alla tuntityöstä Peppi-käyttöönotto- ja ylläpitopalveluista. Tähän kilpailutukseen esim. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteenliittymä ei ole ollut kiinnostunut liittymään aiemmin, mutta CSC voi edelleen tarjota kilpailutusapua halukkaille korkeakouluille.
   • Mahdollisuutena on kilpailutus yhteisillä määrityksillä palveluista tai vaihtoehtoisesti pelkän tuntihinnan kilpailuttaminen.
   • Tämän osalta CSC toivoo ehdotusta miten korkeakoulut kontaktoidaan mikäli tähän halutaan palattavan. 

   2019-02-28 Ideatoimikunnan kokous

   • CSC ei tarjoudu esiselvittämään Ideaa, koska mahdollisuuksien, aste-erojen, eri toimijoiden roolien ja mahdollisen asiakastarpeen osalta tilanne on liian epäselvä. CSC:n käytettävissä olevat aihealueen asiantuntijat ovat sitoutuneet korkeakoulujen kanssa jo sovittuihin Peppi-hankkeisiin sekä Peppi-konsortion tukemiseen mm. Peppi-kokonaisuuden paikallisten tilannekuvien kokoamiseen yhteiseksi tiedoksi. CSC on sopinut Peppi-konsortion kanssa pyrkivänsä vahvistamaan konsortion käytettävissä olevia asiantuntijapalveluita näin tukeakseen konsortion yhteistä toiminnan kehittämistä. 
   • Käytiin keskustelua CSC:n roolista Peppi-konsortion toimintojen tukijana. Ideatoimikunnan jäsenillä oli erilaisia näkemyksiä siitä, edistääkö Peppi-konsortio asiaa tässä vaiheessa riittävästi korkeakoulujen näkökulmasta ja onko asiaan mahdollista vaikuttaa konsortion ulkopuolelta. Koska Peppi-konsortiolla on vain rajattu rooli korkeakoulun kannalta Peppi-käytön muodostamassa kokonaisuudessa, nähdään yhteiset selvitystoimet tarpeellisiksi. Toisaalta Peppi-konsortion edustaessa kaikkia Peppi-käyttäjiä, nähdään se oikeaksi tahoksi selvittämään kehityslinjoja.
   • Tunnistettiin konsortion keskeinen rooli yhteisenä foorumina ja se, ettei CSC:n tule toimia niin, että sen voidaan nähdä kilpailevan asian hallitsemisessa konsortion rinnalla. On tärkeää seurata asiaa avoimesti Ideapankin kautta. 
   • Nyt tai myöhemmin olisi mahdollista jäsentää asiaa Ideamuotoilun avulla.

   2019-02-14 Ideatoimikunnan kokous

   • Jukka Ivonen / Haaga-Helia alusti kirjaamastaan Ideapankin ehdotuksesta. AAPA kokouksessa keskusteltu, että rehtorit ja Peppi-konsortio ovat toivoneet CSC:n ottavan roolia Peppi-ylläpidosta. CSC:n mahdollisuudet ylläpidon järjestämiseen tulee selvittää. Hankintain mukaan ylläpito on kilpailutettava.
   • Asian esiselvityslinjasta mahdollisen CSC:n oman esiselvityssyön osalta ehdotetaan päätöstä seuraavassa ideatoimikunnan kokouksessa 28.2.

      e172766 Faiz Alsuhail
      e100501 Jukka Ivonen
      Votes:
      2 Vote for this issue
      Watchers:
      6 Start watching this issue

       Created:
       Updated: