Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-47

Yhteispalvelumalli ketteriin kokeiluihin

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Story
  • Status: Toteutuksessa
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Labels:

   Description

   Idea: Yhteispalvelumalli ketteriin kokeiluihin

   Kuvaus: Yhteispalvelumalli ketterien kokeilujen palvelukehityslinjalle korkeakoulujen yhteisesti maksamia selvityksiä ja kokeiluja varten edellyttää toimintatapoja ja pelisääntöjä, ml. kustannustenjakomallia.

   Yhteispalvelumalli helpottaa yhteisesti tehtäviä kokeiluja ja esiselvityksiä: yhteispalvelumallin myötä mm. governance kevenee. Kerran luotu ja hyväksytty yhteispalvelumalli olisi jatkossa käyttökelpoinen myös keväällä 2019 pilotoitavan ideamuotoilun lisäksi muihinkin kokeiluihin. Puitesopimuksiin nojaava yhteispalvelumalli tarkoittaisi, ettei rahaa tarvitse erikseen kerätä arvioiden perusteella minkään tahon, vaan kustannukset voidaan laskuttaa sovitun mukaisesti suoraan korkeakouluilta.

    

   2019-03-15 Ideatoimikunnan kokous

   • Käsittely jatkui edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti 
   • Palaute 5.3.2019 webinaarista
   • Todettiin että AAPA:lla ja FUCIO:lla on varattuna yhteispalvelumallin mukaisiin kehityksiin resursseja, joiden käytöstä ideatoimikunta päättää tapauskohtaisesti. Ensi vuodesta eteenpäin olisi hyvä löytää vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. Keskusteltiin, että ehdotetaan OKM:lle IAM -kehitystyön selvitykseen ideamuotoilua työkaluksi.
   • Webinaarin sivu

   2019-02-28 Ideatoimikunnan kokous

   • Ideamuotoilupilotin palautteen käsittely https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-2  
   • Palauteen käsittelyn yhteydessä todettiin, että korkeakoulujen sitoutumista voidaan tukea hakemalla rahoitusta korkeakouluilta, eikä pelkästään IT-johtajilta. Tätä kautta olisi myös mahdollista käydä keskusteluja OKM:n kanssa lisäresurssien saamisen merkeissä. Tämän päivän korkeakouluhaasteet ovat harvoin enää paikallisesti ratkaistavissa ja yhteisiä työkaluja ja yhteistyötä tarvitaan. Asian käsittelyä jatketaan FUCIOn 15.3. kokouksen jälkeen.

   2018-12-13 Ideatoimikunnan kokous

   • Mäki esitteli kustannustenjaon mallia edellisessä kokouksessa keskustellun pohjalta: 

   2018-11-29 Ideatoimikunnan kokous

   • Sähköisen asianhallinnan kokonaisuuden esiselvitys on ensimmäinen pilotointi "yhteispalvelusta", johon kaikki korkeakoulut osallistuvat. Yhteispalvelun mahdollistaa korkeakoulujen ja CSC:n puitesopimus.
   • Keskustelussa tovottiin, että ketterät kokeilut hoidettaisiin ensisijaisesti OKM:n budjetista ja CSC:n vievän viestiä OKM:öön.
   • Ehdotetulla 40 000€ yhteisrahoituksella voitaneen tehdä 3-6 ketterää kokeilua/muotoilukeissiä ideatoimikunnan niin päättäessä. Kustannusmallista tehdään päätös ehdotusten perusteella.
   • Ideapankki toimii kiihdyttämönä kaikkien osallistuessa ideatoimikunnassa valikoitujen esiselvitysten kustannuksiin, ja asioita voi työstää edelleen eteenpäin eri osajoukoilla ja eri kustannusjakomallilla. 
   • Keskusteltiin eri kustannusjakomalleista korkeakoulujen yhteisesti rahoittamiin palveluihin, ml. opiskelija FTE-kerroin ja Funetissa käytetty taitettua kerroin. Ideatoimikunta nimeää yhteyshenkilön palvelutilaukseen. Sisällöllinen ohjaus tapahtuu Ideatoimikunnassa. 
    Tämä vaatii sitä, että AAPA:lla ja FUCIO:lla olisi valtuus tehdä tämä päätös kaikkien korkeakoulujen puolesta. Alustava ehdotus budjetiksi olisi 40 000 € hintakatto ja se jakautuisis korkeakoulujen kesken FTE-luvun tai muun kustannusjakomallin mukaisesti.
   • CSC tuottaa ehdotuksen periaatteista ja eri kustannusjakomalleista korkeakoulukohtaisine summineen, ja ideatoimikunta päättää yhteisen potin käyttämisestä esiselvityksiin. Työvaliokunnat hakevat valtuutuksen verkostoilta.
   • Ehdotus yhteispalvelumallista
   • Mallipohja palvelutilauksesta puitesopimuksen alle (palvelutilaus liitteen 3a CSC:n konsultointi ja asiantuntijapalvelu korkeakouluille mukaisesti, v.2019 versio
     

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e105438 Outi Tasala
       Reporter:
       e103015 Manu Pajuluoma
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       2 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: