Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-45

Identiteetinhallinta - suomalaiset ja ulkomaalaiset oppijat, tutkijat ja opettajat

XMLWordPrintable

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Identiteetinhallinta - suomalaiset ja ulkomaalaiset oppijat, tutkijat ja opettajat

   Identiteetinhallinta on nostettu korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartalle ka.csc.fi

   Identiteetinhallinnan ideamuotoilu https://wiki.eduuni.fi/x/LqXHBw

   Kuvaus:

   Korkeakoulujen, korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja TKI-toiminnan uudistuminen ja jatkuva oppiminen asettavat uusia tarpeita ja vaatimuksia "identiteetinhallinnalle". Tällöin puhutaan kotimaisista ja ulkomaisista henkilöistä, oppijan, opettajan, tutkijan, TKI-toimijan ja kumppanin rooleissa. Henkilöt ovat julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa Suomessa ja ulkomailla. Identiteetin ja henkilökohtaisen MyDatan hallinnan tarpeet jatkuvat henkilön mukana organisaatiosta ja roolista toiseen.

   14.11.2019 korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien seminaarissa oppijan ja tutkijan identiteetinhallinta kansainvälisesti ja kansallisesti nostettiin tärkeimmäksi yhteiseksi kehityskohteeksi (https://wiki.eduuni.fi/x/FAI9Bw). 

   Korkeakoulujen digivision tavoitteena on, että suomalaisesta koulutuksesta tulee globaali edelläkävijä tiedon paremman hyödyntämisen ansiosta. Suomi on 2030 joustavan opiskelun mallimaa. Oppija saa turvallisesti käyttöönsä datan omasta oppimisestaan. Tämä mahdollistaa ja tukee hänen oppimistaan läpi elämän. Digivision toiminnallisena tavoitetilana 2030 on yhteinen tunnistautumispalvelu, ja jokaiselle yksi identiteetti.

   Identiteettikokonaisuudessa yhdistyvät sekä kansallinen että kansainvälinen ulottuvuus, lisäksi asiassa on huomioitava niin oppijan kuin tutkijan identiteetinhallinta. Asiakokonaisuuden kehityksessä tulee ottaa käyttäjä keskiöön – mitä hän tarvitsee. Miten dataa voisi käyttää oppijan, tutkijan ja opettajan hyödyksi?

   Ratkaisun tulisi olla henkilöperustainen, ei organisaatiosidonnainen, ja tukea useampaa teknistä toteutusta. Palvelut voivat olla eri tasoisia, jolloin voidaan tarvita eri tason tunnistautumista (tunnistaminen eri vahvuuksilla). Kansallisen ratkaisun täytyy tukea erilaisten verkostojen ja palveluiden ratkaisuja.

   Kansainvälisesti on toimittu pääosin omilla kansallisilla tunnistautumistavoilla (kansalliset Hakaa vastaavat federaatiot), ja tunnistautumistapojen yhdistäminen voisi jatkossakin olla yksi vaihtoehto. Useimmat EU:n rahoittamat hankkeet on sidottu Erasmus+ ohjelmaan (MyAcademicID) tai muuhun EU:n sisäiseen tunnisteeseen (eIDAS), eivätkä sinänsä ole suoraan käyttöönotettavissa EU:ta laajemmin.

   Korkeakoulujen digivision 4 lupausta:

   1. Oppijalle Omadata
   2. Oppijan hyöty kehittämisen keskiössä
   3. Korkeakouluista tiedolla johdettuja avoimia yhteisöjä
   4. Data yksilön ja yhteiskunnan käyttöön

   Kokonaisuuteen liittyviä asioita esim.:

   • KOSKI-lakiin sisältyvä OPH:n ylläpitämä "OID" - opiskelijanumerorekisteri myös ulkomaalaisten yksilöimiseksi
   • Eidas-asetus: asetus on voimassa ja meidän pitäisi hyväksyä asetuksen mukaan myös muiden maiden tunnisteita. 
   • Hakan ja MPASSid:n kautta kansallinen ulottuvuus. MPASSid on perus- ja toisen asteen koulutuksen tunnistusratkaisu ja Haka korkea-asteen tunnistusratkaisu
   • Tutkimuksen puolella Orcid tunniste (kyseessä ei tunnistautuminen vaan tunniste)
   • KV-opiskelijoiden opintosuoritusten siirto EMREXin avulla, taustalla maiden omat tunnistatumisjärjestelmät
   • UNIFIn ja ARENEn Korkeakoulujen digivision Oppijan henkilökohtainen, kansallinen profiili
   • Sisu-id
   • European Blockchain Partnership sekä European Student Card -kokonaisuuden alla olevat palvelut ja projektit
     

   Aihekokonaisuuteen liittyvät eri toimijoita:

   • IAM-verkosto (tekninen näkökulma)
   • Korkeakoulujen visio 2030 Jatkuvan oppimisen ryhmä (organisaatioriippumattomuus, elinikäinen opiskelu)
   • VM:n johtama Henkilötunnuksen uudistustyö
   • Synergiaryhmä (arkkitehtuurin laajennus v.2017)
   • Korkeakoulujen digivision digityöryhmä
   • OKM:n asettama ryhmä (asetettu 3.6.2020)

   Lisää aiheesta:

   Korkeakoulujen digivisio https://wiki.eduuni.fi/x/NZa0Bg

   Identiteetinhallinta työpajapiste Digisfäärin esipäivässä: https://wiki.eduuni.fi/x/TBN_Bw
   ____________________________________________________________________________________________________

   Ideaan liittyvät statuspäivitykset ja lisätiedot

   2023-08-23 Tilannetieto

   • Suomi.fi -lompakko
   • OKM:n  identiteetinhallinnan kehittämistyöryhmä:
    • Työryhmän suositukset jatkotoimiksi työryhmän kommenteilla 6.9. asti 
    • Työryhmän loppuraportti saatanee syyskuun loppuun mennessä ja tässä mm. suositeltanee oppijanumeron käytön laajentamista korkea-asteelle kaikkiin käyttötarkoituksiin (toimialalla toimiva henkilö, mm. esim. tutkijat) ja harkittava jopa tarvetta velvoittavaan lainsäädäntöön
   • Digivisio on esittänyt OPH:lle alustavan selvityksen siitä, mitä tarpeita ja edellytyksiä oppijanumeron käyttöön korkeakouluilla olisi
   • OPH: Oppijanumerorekisterin käyttösääntöjen uudistaminen, tavoitteena poistaa esteitä oppijanumeron käytöltä korkeakoulujen toiminnassa

   2023-01-18 Tilannetieto

   Identiteetinhallinnan esitys Digihuoneessa 18.1.2023 Digihuone 3 Identiteetinhallinta.pptx

   Käsittely jatkui 18.1. IAM-verkoston kokouksessa ja jatkuu seuraavaksi AAPA-FUCIO-CSC yhteiskokouksessa 25.1.2023 https://wiki.eduuni.fi/x/oc4cEw 

   2022-06-22 Päivitys Digitaalisen henkilöllisyyden uudistuksesta

   Digitaalisen henkilöllisyyden uudistuksen tavoitteena on tarjota kaikille yhdenvertainen mahdollisuus osoittaa henkilöllisyytensä sekä sähköisessä että käyntiasioinnissa. Digi- ja väestötietovirasto järjesti sidosryhmilleen webinaarin 10.5.2022 koskien digitaalisen henkilöllisyyden uudistusta ja ulkomaalaisen asiointivälinettä. Tilaisuuden tallenne löytyy täältä: https://dreambroker.com/channel/1ec2jce2/8ya3e6pi. Digi- ja väestövirasto järjestää samansisältöisen webinaarin opetussektorin toimijoille 8.9.2022 klo 9-10.30. Kutsu tilaisuuteen tulee myöhemmin.

   2020-11-19 Ideatoimikunnan päätös arkistoinnista

   • Arkistoidaan toteutuneena.
    Varsin laaja kokonaisuus. Ideamuotoilu 2020. Tunnistamistyökaluja otettu eri yliopistoissa käyttöön. Identiteetinhallinnan valtakunnallinen VM:n ryhmä luotu.

   2020-10-21 Tilannetieto

   Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen digitaalisen henkilöllisyyden ja sen hyödyntämistapojen kehittämiseksi. Hankkeen toimikausi on 8.10.2020-30.6.2023. Digitaalisen henkilöllisyyden hankkeen ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö ja siihen osallistuvat muun muassa Poliisihallitus ja Digi- ja väestötietovirasto.

   https://vm.fi/-/digitaalisen-henkilollisyyden-kehittaminen-alkaa-tavoitteena-tarjota-kaikille-yhdenvertainen-mahdollisuus-henkilollisyyden-todistamiseen-sahkoisesti-

    

   2020-10-08 Ideatoimikunnan kokous**

   • Tietoa KV-opiskelijoiden tunnistamiseen liittyvästä palvelusta, Elina Toivanen, UTU, asiantuntijana
   • "Identiteetinhallinta oppijalle ja tutkijalle kotimaisesti ja kansainvälisesti" katsaus 8.12. seminaarissa (https://wiki.eduuni.fi/x/pQovCg), taustalla 4.11.2019 seminaarin korkeaimmaksi priorisoima teema, johon Ideatoimikunta Ideamuotoilullaan tarttui

   2020-10-1 Tuote-esittely

   CANDOUR ID - Online Digital ID Verification -esittely EXAM-konsortiolle. Candour ID on suomalainen tuote joka tarjoaa "Identity check based on biometric data of the user’s face" erityisesti etäopetuksen ja arvioinnin käyttöön. https://www.candour.fi/

   Huomiot:

   • EXAMin työvaliokunta jatkaa keskustelua tästä konsortion osalta
   • Markku Närhi: kiinnostava sovellusten roadmapiin, osaamisen osoittamisessa vahva tunnistamiselle tarpeen, kiinnostavaa myös että suomalaista ja kansallista tarjontaa

    2020-09-16 Päivitys

   Elina Toivanen, TY tulee esittelemään 8.10.2020 Ideatoimikunnan kokoukseen Turun yliopiston kv-opiskelijoiden tunnistamispalvelua

   2020-09-10 Ideatoimikunnan kokous

   • OKM:n asettamassa identiteetinhallinnan ryhmä kokoontunut ensimmäisen kerran
    • Suunnitteilla työpajoja, ensimmäinen 23.9.
    • Ideamuotoiluun osallistuneilta syötettä?
   • KV-opiskelijoiden tunnistamiseen liittyvä palvelu, pyydettäisiin TY:sta asiasta tietävää jakamaan informaatiota 8.10. Ideatoimikunnan kokouksessa

   2020-06-10 Tilannetieto

   OKM on asettanut Opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteetinhallinnan kehittämistyöryhmän. Asettamispäätös tiketin liitteenä alla.

   Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys yhteiseksi ja kestäväksi ratkaisuksi identiteetin ja
   omien tietojen hallintaan sekä tunnistautumiseen opetuksen ja koulutuksen toimialalla,
   määritellä tarvittavat toimenpiteet sen toteuttamiseksi, sekä osallistua muuhun
   julkishallinnossa tehtävään identiteetinhallintaan liittyvään kehitystyöhön. Ehdotusta
   voidaan tarkentaa teknisen kokeilun/kokeilujen kautta.

   Työryhmän toimikausi on 1.6.2020 – 31.12.2022.

    

   2020-03-20 Ideamuotoilun päätöskokous osana ideatoimikunnan kokousta

   Tuloskooste tiketin liitteenä (PowerPoint versio identiteetinhallinnan ideamuotoilun sivulla https://wiki.eduuni.fi/x/LqXHBw). Keskeisenä tuotoksena jäsennys identiteetin hallinnan kehittämistarpeiden kokonaiskuvasta on dialla 43. Jäsennys identiteetin hallinnan käsitteistöstä on dialla 57.

   Tuloskoosteen esittelyn jälkeen osallistujat antoivat positiivista palautetta ideamuotoilusta prosessina. Prosessiin tulevaisuusorientoituneisuus miellytti. Korkeakoulut tulevat kytkeytymään yhteiskuntaan ja toisiinsa aiempaa enemmän korostaen jatkuvan oppimisen palveluita ja tälle toimivampi identiteetinhallinta luo mahdollisuuksia 2030 tähtäimellä.  Opetuksen/koulutuksen työryhmä tulee käsittelemään näitä ideoita ja monia näistä ollaan jo työstämässä kansallisella ja EU-tasolla. Työryhmässä mukana edustajia TEMistä, VM:stä, Digivirastosta.

   Kysymyksiä heräsi siitä saavutettiinko ideamuotoilulla selvyyttä siihen mitä digivisiotyön yhteydessä IdM asialle pitäisi tehdä ja mikä rajattaisiin sen ulkopuolelle. Todettiin, että ideamuotoilun tarkoitus oli hahmottaa kokonaiskuvaa ja tukea työryhmää ja eri trackeja yhteisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta.

   Ideamuotoilun päätöskokouksen jälkeen ideatoimikunta jatkoi keskustelua osana kokoustaan ja totesi, että CSC vie tulokset eri tahoille keskusteluun, mm. KOOTUki ryhmään.

   Digivision aikataulua on lykätty koronan vuoksi. Seuraava askel on tehdä arviota materiaaleista, joita kannattaisi lähteä viemään eteenpäin ja konkreettisemmalle tasolle.  Ehdotettiin yhteydenottoa digivision ohjausryhmän kanssa. Todettiin, että asiaan palattaisiin myöhemmin.

    

   2020-02-07 Kick off Ideamuotoilu "identiteetinhallinnan" kehittämisen tarpeiden kartoittamiseksi

   • Ideamuotoilun työskentely: https://wiki.eduuni.fi/x/s5XHBw 
   • Työskentely osallistujien kesken alkaa 7.2.2020 klo 15 lyhyellä kick off -kokouksella, jossa käydään läpi tavoitteet ja eteneminen. Varsinaisia työstökokouksia (n.3h per kokous) seuraa kolme (neljäs kokous pidetään tarvittaessa) ja työskentely päätetään 20.3.2020.
   • 1) Tavoite: 2020-02-07_Ideamuotoilun_aloitus.pptx
   • 2) Ideamuotoilun toteutus
   • 3) Roundtable työkalu

   2020-02-04 Tiedoksi

   Tutkimustietovarannossa toteutetaan parhaillaan ORCIDiin perustuvaa suostumuksenhallintatyökalua tutkijoiden tietojen siirtoon.

    

   2020-01-23 Ideatoimikunnan kokous

   • Tarkennettiin toimeksianto ja kutsu Ideamuotoiluun osallistumiseen, toteutetaan Ideamuotoilu 7.2.-20.3. kolmen varsinaisen virtuaalityöpajan sarjana
   • Antti Mäki lähettää Ideatoimikunnan puolesta kutsut osallistujatahoille
   • Identiteetinhallinnan Ideamuotoilun sivu https://wiki.eduuni.fi/x/LqXHBw

   2020-01-16 IAM-verkostosta saatu sanasto: https://wiki.eduuni.fi/x/hQqoAg

   2020-01-10 Ideatoimikunnan kokous

   • Ideamuotoilun sivu https://wiki.eduuni.fi/x/LqXHBw
   • Tilannetieto etenemisestä: Tarjouspyyntö lähetetty Sofigatelle. Etenemisen aikataulu selviää tarjouksen saamisen jälkeen. Todettiin yhteisesti, että toiveena on viedä ideamuotoilu läpi helmikuun aikana.
   • Tunnistettiin mahdollisia tahoja ja henkilöitä, joilta tiedustellaan osallistumismahdollisuutta identiteetinhallinnan ideamuotoiluun:
    • OKM:n edustaja (Korhonen, Kytölä?)
    • Digivisio-ryhmän edustaja (ideatoimikunnan jäsen Ari Hirvonen (JY) lupautui mukaan)
    • Opintohallinnon edustajat: OHA-forum (Kati Kettunen (HY), Eija Zitting (Aalto)?) & AMK-oha
    • Jatkuvan oppimisen näkökulma (Jaakko Kurhila/HY, Ilkka Siissalo tiedustelee, & Harrikainen/TAU, Jussi Kivinen tiedustelee).
    • KV-näkökulma. Todettiin, että pohjoismaisen NordForum-verkoston toukuisen kokouksen yksi mahdollinen aihe on identiteetinhallinta. Reijo Söreus mukaan?
    • Opiskelijajärjestöt: SYL:in (Maria Nyroos) ja SAMOKin asiantuntijat mukaan
     • Opiskelijalähtöisyys on digivision keskiössä - tässäkin työstössä on hyvä huomioida opiskelijoiden edustus
    • Tietohallinnon asiantuntijat: ainakin ideamuotoilua pohjustavaan työpajaan osallistuneet Kirsti Niemeläinen (Haaga-Helia), Minna Harjuniemi (HY), Jussi-Pekka Pispa (TAU), Osmo Santamäki (SAMK), Juhamatti Tillonen (UEF)
    • Aalto-yliopistosta edustaja liittyen LVM:n kanssa yhteistyössä johdettuun MyData-allianssin kansalliseen yhteistyöfoorumiin
    • Tutkijanäkökulma identiteetinhallinaan?
    • CSC:ltä vahvistettu mukaan Antti Mäki, Manne Miettinen, Jukka Kohtanen
   • TKI-hankkeet sidosryhmänä olisi hyvä pitää tietoisena työstöstä
   • FUCIOn työvaliokunnan kokouksessa 13.1. alkavalla viikolla sovitaan FUCIO-verkostosta osallistuvat edustajat
   • CSC muotoilee kutsun ideamuotoiluun osallistumisesta

    

   Tunnistettuja reunaehtoja käynnistyvälle ideamuotoilulle:

   • Ideamuotoilulla tavoitellaan yleiskuvaa, jota vasten kehityskohteet tunnistetaan tai jäsennetään
   • Ideamuotoilun aikajänne pidetään tiiviinä, ja aloitus pyritään järjestämään mahdollisimman pian
   • Työn pohjaksi kootaan olemassa olevat selvitykset toteuttamalla kirjallisuuskatsaus
   • Työssä on huolehdittava termistön yhteneväisyys digivisiossa käytettävän termistön kanssa

    

   Keskustelu:

   • Identiteetinhallinnan kokonaisuus todettiin erittäin haastavaksi aiheeksi, ja sen eteenpäin saattaminen vaatii kokenutta fasilitaattoria.
   • Identiteetinhallinnan ideamuotoilu tunnistettiin astinlaudaksi jatkotyöstölle, ja sen odotetaan tuottavan selvityskohteita. Ideamuotoilun eteneminen edesauttaisi myös korkeakoulujen digivisiota.
   • Digivision opiskelijan portfolio ja oman identiteetin hallinta liittyvät  asiakokonaisuuteen tiiviisti. Digivision tavoitteena on käyttäjämatkan kuvaaminen: millaisia erilaisia oppijaprofiileja on ja mitä erilaisia vaatimuksia nämä tuovat tunnistautumiseen. Käyttäjämatkan tunnistaminen olisi myös yksi syöte identiteetinhallinnan järjestämiseen.

    

    

   2019-12-20 Ideatoimikunnan kokous

   Ideamuotoilua valmistelleen työryhmän yhteenveto https://wiki.eduuni.fi/x/VJ3HBw: 

   Haluamme tietää, mitä haluttaisiin ratkaista, mitä ovat uudistuvan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tarpeet. Koska ratkaisuja, ratkaisuaihoita, teknologioita ja toimijoita on useita, täytyy tavoitteiden kirkastua toiminnan tarpeista. 

   Haluamme jäsentää asiat käsitteellisellä tasolla oikein, jottei synny väärinymmärryksiä termeistä, kuten "identiteetin hallinta", "tunnistautumispalvelu", "IAM", "AAI", "AD" ja "oma data", "MyData". Haluamme ymmärtää kokonaisuutta siten, että paikallisessa organisaatiossa, toimialalla, kansallisella tasolla tai eurooppalaisessa kehityksessä ei tehdä turhaa päällekäistä työtä. Haluamme valita kokonaisuudesta mahdollisemman rajattuja kohteita edelleen kehitettäväksi. 

   Ideamuotoilun tulee jäsentää, mitä ovat uudistuvan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tarpeet, mitä haluttaisiin ratkaista. Ideamuotoilun tulee perustua valmiisiin selvityksiin ja linjauksiin tarpeista. Tarpeita koskeva tiivis yleiskuva tarvitaan ennen kuin kehityskohteista tai ratkaisuista voidaan valita yhdessä edistettäviä konkreettisia kohteita. 

   Ideamuotoiluun tarvitaan erityisesti näkemystä toiminnan tarpeista ja niiden muutoksesta. Miten toiminta muuttuu suomalaisten tutkintokoulutukseen keskittyneestä toiminnasta, ulkomaalaisten osallistumisen, jatkuvan oppimisen ja TKI-yhteistyön näkökulmasta? 

   • Päätettiin Ideamuotoilun käynnistämisestä 

   2019-12-13 Kokous Ideamuotoilun käyttötarpeen ja mahdollisuuksien pohtimiseksi

   2019-12-05 Ideatoimikunnan kokous

   Keskusteltiin tunnistaminen ja identiteetinhallinta -kokonaisuuden mahdollisen ideamuotoilun käynnistämisestä.

   Keskustelu:

   • IAM todettiin erittäin laajaksi ja tärkeäksi aiheeksi, haasteena kokonasuuden moninaisuus ja "rönsyily" korkeakoulu tasolla, puhumattakaan kansallisesta tai kansainvälisestä tasosta
   • Digivisiossa "jaettu tieto menestystekijänä" - Toiminnallinen tavoitetila 2030: Oppijalla on yksi kansallinen identiteetti ja kaikessa koulutuksessa yhteinen tunnistautumispalvelu
   • Todettiin, että on erittäin tärkeä miettiä millä tasolla tämä pitää olla hallinnassa tulevaisuudessa, jotta tästä ei tule pullonkaula Digivisiolle
   • Nostettiin esiin tarpeellisuus ideamuotoilulle, josta saamme ajatusta siitä mitä ensimmäiseksi tulisi kansallisesti selvittää
   • Laajan kokonaisuuden vuoksi tarvitaan rajauksia (Digivisio, viitearkitehtuuri tms.) jota kautta asiaa voidaan edistää.
   • Todettiin, että teknisiä ratkaisuja ja mahdollisuuksia löytyy, mutta yhteinen tarve/tilaus on yhä määrittelemättä

   Varmistaaksemme parhaan mahdollisen ideamuotoilun tuloksen, päätettiin perustaa työryhmä kirkastamaan ideamuotoilun tavoitteita ja osallistujia

   • Valmistelevaan työryhmäään ehdotettu Minna Harjuniemi (HY), Jussi-Pekka Pispa (TUNI) ja Juha-Matti Tillonen (UEF). Tämän lisäksi amk-edustus. Antti Mäki (CSC) sihteeröi
   • Työryhmän tulokset esitellään seuraavassa ideatoimikunnan kokouksessa 20.12.

   2019-12-03 Tiedoksi (noste tiketin kommenteista)

   Valtiovarainministeriön 27.11. Digiohjelman avaustilaisuudessa esittämä katsaus sähköisen tunnistuksen kehittämiseen: "Sähköisen asioinnin ekosysteemin tulisi kasvaa identiteettiä määrittävien attribuuttien välittämisen ekosysteemiksi" ja "Rajat ylittävä tunnistaminen Suomesta ulos" - mutta ei kuvattu ratkaisua, joka mahdollistaisi ulkomaalaisten tunnistamisen ennen kuin ovat jo Suomessa.

    

   2019-11-25 Tapaaminen SYL-CSC

   SYL näkee tärkeäksi olla kansallisesti mukana European Student Card -ratkaisussa ja erityisesti tunnistautumisratkaisujen osalta. Tällä hetkellä aktiivinen projekti tämän osalta on MyAcademicID https://www.myacademic-id.eu/ SYL on keskustellut asiasta mm. OPH:n ja OKM:n kanssa ja aikoo lisäselvitysten jälkeen jatkaa yhteistyössä SAMOK:n kanssa. SYL ei näe kannatettavaksi erillisen fyysisen opiskelijakortin käyttöönottoa.

    

   2019-11-22 Ideatoimikunnan kokous

   Jatkettiin 13.11. yhteisseminaarissa aloitettua keskustelua tunnistamisen ja identiteetinhallinnan mahdollisesta ideamuotoilusta. Pohdittiin tulisiko korkeakoulujen itse lähteä tekemään ja päättää tästä seuraavassa toimikunnan kokouksessa? Vaihtoehdoiksi nostettiin sidosryhmäselvitys (mitä kaikkea tulee ottaa huomioon) tai ulkopuolisen konsultin vetämä ideamuotoilu.

   Keskustelu:

   • Todettiin, että korkeakouluissa ja CSCllä on sisältöasiantuntijoita, mutta aika kaikilla rajallista
   • Ideamuotoilussa ulkopuolinen konsultti asettaa raamit ja tavoitteet, ja tuloksia saadaan varmasti nopeallakin aikataululla
   • Jatkossa ideamuotoilun suhteen kehitystoiveina:
    • Tavoitteiden määrittely aiempaa tarkemmin, toimeksianto ja ohjeistus mitä halutaan
    • Tarkennetaan konseptia: outputit tunnistaminen ideamuotoilun alussa ja jakaminen työn valmistuttua, mitä voi viedä kehityshankkeisiin edistettäväksi

   Todettiin, että tuodaan asia 5.12. kokoukseen päätösasiana.

    

   2019-11-12 Tiedoksi

   Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) kokouksessa 9.10.2019 on käsitelty henkilöturvatunnuksen uudistamista ja sähköistä tunnistautumista. Sähköinen tunnistautuminen ja HETU uudistus -esitys.pdf

    

   2019-10-23 Tiedoksi

    

   2019-09-13 Ideatoimikkunan kokous

   • Todettiin, että tämä ratkaisu toisi merkittävästi lisäarvoa korkeakouluille ja idean edistämistä jatketaan aktiivisesti.
   • Antti Mäki, CSC nostaa tarpeen esiin Tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmässä 18.9. ja tiedustelee muodosteilla olevasta jatkuvan oppimisen tunnistusratkaisujen edistämiseen liittyvästä koulutusasteiden yhteisestä työryhmästä, joka linkittyy kehitysideaan.

   2018-12-18 päivitety tieto

   Yhdistetty CSCIDEAPANKKI-31 Nixun selvityksen nimissä

   2018-12-13 Ideatoimikunnan kokous

   Ideatoimikunnan seuraavassa kokouksessa 17.1.2019 päätetään esiselvityksen aloittamisesta.

   Todettiin, että esiselvitys nykyisten ja valmisteilla olevien käytäntöjen tilasta ja tavoitteista olisi tarpeellinen. Esiselvityksen koordinaattoriksi ehdotettiin alustavasti CSC:tä, ja esiselvitys voitaisiin mahdollisesti toteuttaa ketterien kokeilujen kaistalla. Mahdollinen esiselvitys tulisi tehdä opiskelulähtöisesti, ei tekniikka edellä. Esiselvityksessä huomioitavina asioina tunnistettu KOSKI-lakiin sisältyvä OPH:n ylläpitämä "OID" -opiskelijanumerorekisteri (käytössä ulkomaalaisten opiskelijoiden yksilöimiseksi), eIDAS-asetus, JY:n aoimen hanke kirjoitustavan profiloimiseksi), mahdollistettava tunnistaminen eri vahvuuksilla.

   __________________________________________________________

   Alkuperäinen kuvaus ideasta: Verkko-opetus niin ettei opiskelija käy koskaan koululla lisääntyy, myös ulkomaille jolloin henkilöillä ei mahdollisuutta tunnistautua suomalaisilla vahvoilla sähköisillä tunnisteilla. Eidas on vasta tulossa ja laajimmillaankin vain EU/ETA kansalaisille. Emrex ei ole laajentunut opintosuoritteiden siirtoon? (vastaus 20.9. Emrexillä siirretään suorituksia, mutta se käyttää kansallisia tunnistautumisratkaisuja). Haka käyttäjähallinnon soveltamisohjeissa on otettu kantaa myös kirjattuihin kirjeisiin ja videon yli tapahtuvaan tunnistautumiseen mutta kokonaisuuden hallinta yksittäisessä korkeakoulussa on raskas prosessi. Yhteiset ohjeet ja mahdollisesti yhteinen palvelu EU-alueen ulkopuolisten tunnistamiseen?

      e105438 Outi Tasala
      e100090 Christa Winqvist
      Votes:
      5 Vote for this issue
      Watchers:
      16 Start watching this issue

       Created:
       Updated: