Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-38

MS O365 palvelujen ja Moodlen/LMS alustan yhteiskäytön kansallinen toteutusmalli

   Idea: MS O365 palvelujen ja Moodlen/LMS alustan yhteiskäytön kansallinen toteutusmalli

   Kuvaus: Uuden MS O365 sopimuksen mukaiset,  kaikille korkeakouluille yhteiset palvelut, voitaisiin kytkeä yhteisellä teknisellä ja toteutustavalla  yhdessä käytettäviin verkko-oppimisympäristöihin. Tämä vaatisi yhtenäiset menettelytavat ja teknisen integraation malliin. Voisi sisältyä DigiCampus hankkeen LMS järjestelmien kehityskokonaisuuteen.

   2020-11-19 Ideatoimikunnan päätös arkistoinnista

   • Arkistoitu ei toteutuneena
    Idea sisältää kaksi erillistä asiaa: Moodle ja MS O365 palvelut, joista jälkimmäinen on lisenssipalveluiden normaalia uudistamistoimintaa ja etenee sopimusten keston pohjalta.

   2019-06-25 Päivitetty tieto

   Euroopan korkeakoulu- ja tutkimusorganisaatiot (GÉANT) kilpailuttavat yhdessä pilvipalvelua (Iaas, PaaS, SaaS) ja oppimisympäristöjä ("LMS") "OCRE-projektissa". Oppimisympäristökilpailutus sisältää virtuaaliset oppimisympäristöt (Virtual Learning Environments, VLE) ja LMS palveluita kuten Moodle, Canvas, Blackboard Ultra/Learn, SAKAI, Brightspace ja itslearning. OCRE-kilpailutuksessa käytetään mallia, jossa CSC toimii ratkaisun hankkijana, ja kaikki korkeakoulut ovat ilmoittaneet olevansa mukana kilpailutuksessa optiolla. Kilpailutusta käsitellään ideapankissa: https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-46

    

   2018-10-18 Ideatoimikunnan kokous

   Viedään idea ehdotukseksi DigiCampus-hankeen osana toteutettavasta esiselvityksestä.

   • Asiasta tiedotettu DigiCampus-hankkeen vastuullisia

   Ehdotetaan, että esiselvityksessä olisi hyvä ottaa huomioon O365-integroinnit sekä ensimmäisen vaiheen pilvioppimisympäristön että tulevaisuuden oppimisympäristöjen näkökulmista. Ideatoimikunta nosti esille seuraavia huomioita

   • Mitkä O365 tai muut korkeakoulujen Microsoftilta hankkimaan pakettiin kuuluvat palvelut tai toiminnot tulisivat kyseiseen oppimisympäristöihin integroitaviksi? (esim. Teams, sähköposti, kalenteri, tunnistus, One Drive..?)
   • Millaisia eroja integrointitarpeissa voisi olla korkeakoulujen kesken? Onko osa integrointitarpeista yleistettävissä oppimisympäristöjen ulkopuolelle? Korkeakoulukohtainen tarpeiden selvittäminen? KOOTuki-yhteistyöryhmä sekä AAPA- ja FUCIO-verkostot voisivat tukea selvittämistä mahdollisten kyselyiden järjestämisellä.
   • Kokemuksia idean kaltaisista integraatioista lienee eri korkeakouluilla, mm. Oulun ammattikorkeakoulussa
   • Oppimisympäristöt ja muut järjestelmät oppijan asioinnin vaihtoehtoisina keskittiminä, vrt. Aallon opintohallinnon perusjärjestelmäselvityksen 2. vaiheen raportti, luku 5.9 (Aalto&CSC 17.10.2018: https://wiki.eduuni.fi/x/zxcvB)
   • DigiCampuksen lisäksi tämän idean kannalta merkittävä toimija voi jatkossa olla mahdollinen korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanoon liittyen asetettava kehittämisohjelma "Avoimen ja Joustavan Oppimisen Alustat" (AJOA) 

      e172766 Faiz Alsuhail
      e100089 Markku Närhi
      Votes:
      2 Vote for this issue
      Watchers:
      7 Start watching this issue

       Created:
       Updated: