Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-23

Cloud Provisioning Platform & Service for HEIs

XMLWordPrintable

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Cloud Provisioning Platform & Service for HEIs

   Ohjausyhteistyö: Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin ohjausryhmä
   Asiakasohjaus: Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin ohjausryhmä

   Kuvaus: Eri pilvipalveluiden tarjoajien tarjooman kokoaminen ja käytön seurannan järjestäminen. Kansalliset tai suuremmalla korkeakoulujoukolla tehtävät ratkaisut olisi toivottava tapa edetä. Koskee niin opetusta kuin tutkimustakin. 

   CSC ryhtyy esiselvittämään mahdollisuutta järjestää palveluita korkeakouluille CSC as a MSP for Cloud Services yhteistyössä GÉANT:n 2019 alusta alkavan projektin kanssa. Esiselvityksen taustaksi ja korkeakoulujen asiantuntijoiden tunnistamiseksi asia pidetään esillä 10.10.2018 AAPA:n ja FUCIO:n yhteiskokouksessa sekä 5.11. 2018 korkeakoulujen IT-päivien esipäivän pilvipalvelutyöpajassa ja viedään tiedoksi korkeakoulujen tietohallinto ja ICT-ohjausryhmälle.

   2023-01-25

   Käsittely jatkuu AAPA-FUCIO-CSC yhteiskokouksessa 25.1.2023 https://wiki.eduuni.fi/x/oc4cEw 

   2022-05-12 

   MSP-konseptin tuottaminen on olennaisesti Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin ohjausryhmän tavoitteissa "palveluintegraattoritoimintana": https://wiki.eduuni.fi/x/Ix16Cw

   2020-09-10 Ideatoimikunnan kokous

   • Liittyen myös ideaan https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-55
   • Tiedoksi etenevien pilvi-brokerointiaiheiden osalta mallin "liiketoiminnallisten toteutustapojen" pohdinta CSC:n ja korkeakoulujen kesken
   • Jatketaan ideoiden käsittelyä  24.9. Ideatoimikunnan kokouksessa -> Siirtynyt 8.10. kokoukseen.

    

   2020-06-03 Webinaari pilvibrokeroinnista 17.06.2020

   • Webinaarikutsu lähetetty pilvi-sig-listalle, korkeakoulujen OCRE-yhteyshenkilöille sekä AAPA- ja FUCIO-verkostoille.
   • Lisätietoja: https://wiki.eduuni.fi/x/QZk0CQ (vaatii kirjautumisen korkeakoulutunnuksilla).

   CSC:n ja korkeakoulujen välistä pilvibrokerointia, jonka OCRE:n IaaS+-kilpailutus mahdollistaa seurataan toisella Ideapankki-tiketillä: https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-55

    

   2019-05-13 Tilannetieto

   Webinaari 6.5. Pilvipalvelutarjooman kokoamisesta ja käytön järjestämisestä:

   2019-04-25 Ideatoimikunnan kokous

   • MS-CSC selvitys tullaan lähettämään ideatoimikunnalle, lisäksi nosteita esille 6.5. webinaarissa
   • Selvityksen tulokset kannustavat jatkamaan palvelumuotoilun selvittämistä ja toteuttamista, eritysesti tutkijan - ja opetuksen näkökulmasta
   • Tunnistettiin tarve ohjata pilven käyttöön mm. piloteilla ja erilaisilla ratkaisuilla.
    • Aalto lupautunut työstämään lisää esimerkkejä ja testejä tarpeen mukaan.

    

   2019-04-24 Tilannetieto

   Korkeakoulujen julkisen pilven käyttötarpeista tehdyn selvityksen alustavat tulokset on koottu. Nosteita selvityksen tuloksista:

   • Korkeakoulujen kypsyystaso pilven suhteen vaihtelee ja pääosin käyttö on hajautunutta ja käyttöaste alhainen. Korkeakoulut edistävät asiaa, mutta pääosin yksin.
   • Tahtotila siitä, mitä CSC:n toivotaan tekevän tuntuu vaihtelevan myös 
   • Korkeakoulujen tietohallinnossa ei välttämättä ole aina selkeää kokonaisnäkemystä siitä mitä ja miten tutkijat ja oppijat pilviä käyttävät

    

   2019-04-11 Ideatoimikunnan kokous

   Sovittiin tulevan webibaarin ajankohdaksi 6.5. klo 10-11.30. Webinaarin wikisivu: https://wiki.eduuni.fi/x/C4TYBQ

   Webinaarissa Manu Pajuluoma (LUC) taustoittaa aihetta, Dan Still (CSC) esittelee kokeilujen ja selvitysten tuloksia, ja Christa Winqvist (Aalto) alustaa tutkijan polkuja.

   • Geant GN4-3 kautta Dan Still (CSC) vetämänä on kerätty lisäymmärrystä, esimerkkeinä Waldur alustalle tehty kokeiilu ja CSC-Aalto-Microsoft kartoitus.
    • Microsoftin kartoituksen tulokset korkeakoulujen pilvikäyttötarpeista julkaistaan pääsiäisen jälkeen.
   • Todettiin, että tarvitaan asiakaspolkuja ja palvelumuotoilua - tämä on tärkeä asia korkeakoulujen tutkijayhteisölle.
   • CSC on tunnistanut, että CSC:n omat palvelut tutkijoille, opettajille ja oppijoille täytyy olla helpommin löydettävissä ja käytettävissä.
    • Näitä kehitetään jo DL2021 puitteissa, mutta myös tässä asiayhteydessä

   Huomioitava yhteys uuteen ideaan   CSCIDEAPANKKI-55 - Géant & OCRE pilvikilpailutus IDEATOIMIKUNNALLE pilvipalveluiden kilpailutuksesta, sekä ATT-palvelut ja tutkijan tietovirrat.

    2019-03-15 Ideatoimikunnan kokous

   Aallon kanssa aloitettu pilotti käynnissä osoitteessa msp.csc.fi. Palveluun kirjaudutaan Haka-kirjautumisen kautta ja käytössä ovat mm. Azure ja Open Stack -resurssit. Tarkennettiin, että tutkijat voivat käyttää resursseja, mutta hyväksymiskäytäntö hakee vielä muotoaan. Myös muita korkeakouluja toivotaan mukaan pilotin testaukseen ja kehitystyöhön, tällä hetkellä Tampereen yliopisto ilmoittanut kiinnostuksestaan. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä dan.still@csc.fi 

   Todettiin, että palvelu ei tule olemaan nykyisiä käytäntöjä edullisempaa, mutta kustannussäästöjä voidaan saavuttaa mm. organisaaatioiden omien työaikaresurssien kautta.

   Todettiin, että asiasta olisi hyvä käydä keskustelua myös laajemmalla yleisöllä, ja käydä tarkemmin läpi myös pilvipalveluiden periaatteita ja mahdollisuuksia.  CSC järjestää aiheesta tallenttavan webinaarin, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

   2019-03-12 Päivitetty tieto: "MSP-pilotti ja Selvitys korkeakoulujen julkisen pilven käyttötarpeista"

   CSC ja Aalto ovat yhdessä käynnistäneet MSP pilotin jonka tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa tutkia OpenNode LLC:n |http://opennodecloud.com] avoimen lähdekoodin Waldur kehikon soveltuvuutta käytännössä ja yhdessä kartoittaa n.k. "pilvipalvelu-kioskin" tarpeet.  OpenNode on CSC:lle 6.3. demonstroinut alustavan pilotin  missä käyttäjälle tarjotaan muutama MS Azure virtuaalikonetyyppi, MS Azure PostgresSQL tietokanta SaaS palveluna sekä CSC:n OpenStack virtualikonetarjonta (IaaS). OpenNode on myöskin konfiguroinut alustavan HAKA integroinnin (testikäyttäjälle) ja esittänyt AAI:lle eri vaihtoehtoja e.g. SAML, ADFS, OAuth 2.0.

   Lisäksi Aalto, CSC ja Microsoft toteuttavat yhdessä tutkimuksen Suomen korkeakoulujen julkisen pilven käyttötarpeista. Tutkimuksen uskotaan auttavan kaikkia kolmea mukana olevaa tahoa muodostamaan yhteinen näkemys tulevaisuuden (pilvi)teknologiatarpeista, ymmärtäen jokaisen näkökulmia: 

   Korkeakoulujen näkökulma:

   • Tarvitsevat käyttöönsä toimintaansa edesauttavat ja kiihdyttävät pilvialustat, -palvelut ja -välineistöt
   • Tarvitsevat hankinta- ja hallintakanavat (ml. tunnistautuminen ja policyt)
   • Tarvitsevat osaamisten kehittämistä alustojen hyödyntämiseen
   • Tarvitsevat CSC:ltä tukea edellä mainittuihin

   CSC:n näkökulma:

   • Tarvitsee tietoa asiakkaidensa alusta- ja palvelutarpeesta
   • Tarvitsee omien kyvykkyyksien kehittämistä
   • Tarvitsee mahdollisesti liiketoimintamallin kehittämistä edellisten mahdollistamiseksi
   • Tarvitsee edellisiin liittyen hankesalkun

   Microsoftin näkökulma:

   • Tarvitsee faktaa korkeakoulujen käyttötarpeesta ja ymmärrystä palveluntarjojan (CSC) intresseistä ja keinoista, joilla pilvikäyttöä lisätään

   Tutkimukseen tullaan haastattelemaan 5-8 korkeakoulua, haastateltavat henkilöt edustavat IT-hallintoa sekä tutkimusta ja/tai opetusta. Tutkimuksen / haastattelut toteuttaa Ari-Pekka Syvänne (https://www.linkedin.com/in/syvanar/). Kaikki korkeakoulut saavat tutkimuksen yhteenvedon käyttöönsä.

    

   2018-11-09 Päivitetty tieto

   CSC:ltä Dan Still esiselvittää mahdollisuutta edistää asiaa yhteistyössä GÉANT:n kanssa 2019 alusta alkavassa projektissa. Esiselvitystä tehdään Ideatoimikunnassa ja IT-päivien esipäivässä (5.11.2018) käytyjen keskustelujen evästämänä.  IT-päivien esipäivien pilvityöpajassa keskustelua aiheesta: tilaisuuden osallistujajoukosta muodostuisi se sidosryhmä, joille lähetettäisiin jatkossa tietoa etenemisestä ja jolta haetaan kansallista näkemystä aiheeseen. 

    

   2018-10-18 päivitetty tieto

    CSC vie idean esiselvitystä eteenpäin euroooppalaisen yhteistyön merkeissä ja keskustelussa hyödynnetään 5.11. esipäivän pilvityöpajaa. CSC:llä on sisäiset keskustelut käynnissä ja pian selvinnee, kuka on esiselvityksen yhteyshenkilö CSC:ltä. 

   2018-10-12 Päivitetty tieto

   Ideapankkiin tullut uusi tiketti 10.10.2018 samasta aihepiiristä otsikolla Pilviserveripalvelun kilpailuttaminen kaikille korkeakouluille: "Microsoftin Azure-palvelun sekä Google education palvelun ja vastaavien käyttö yleistyy koko ajan ja useimmilla korkeakouluilla on enemmän tai vähemmän tarvetta ohjata merkittävä osa uusista järjestelmistä johonkin pilvipalveluun. On järjetöntä että kaikki korkeakoulut itse kilpailuttavat nämä palveluntarjoajat. Ehdotus olisi että CSC yhteisenä inhouseyhtiönä tekisi yhteistyötä NUASin IT-ryhmän kanssa ja yrittäisi saada aikaan yhteispohjoismaisen kilpailutuksen jonka tuloksena korkeakouluilla olisi käytettävissään esimerkiksi kaksi eri toimijaa joilta voi helposti ostaa serverihostingpalvelua. Jatkotyönä voisi sitten kehittää yhteispohjoismaisen provisiointipalvelun jonka avulla palvelua olisi helppo ostaa." Yhdistetty uutena tuotu idea tähän tikettiin. Mikäli asiaa halutaan nostaa keskusteluun NUAS-IT:n kanssa, kokoontuu ryhmä Aalto-yliopistolla ilmeisesti 22.-23.10.

    

   2018-9-20 Ideatoimikunnan kokous

   Päätös: CSC ryhtyy esiselvittämään mahdollisuutta järjestää palveluita korkeakouluille CSC as a MSP for Cloud Services -mallilla yhteistyössä GÉANT:n 2019 alusta alkavan projektin kanssa.

   CSC:n alustus:

   The case is to find out the customer need's, interested parties and possible ways forward for the case where CSC would act as MSP (managed service provider) for its own and selected commercial cloud services. Main focus would be HEI researchers to whom CSC would offer portal access to services.

   Concerning Cloud MSP, CSC will lead a task in the upcoming GN4-3 project (start Jan 2019) more or less exactly on this topic. Optimal would be to use this opportunity and just complement with additional smaller effort from us and the Finnish stakeholders. You find a preliminary description of the task below.

   If Aalto et al. are not happy with the timetable we have to regroup. But, it could be costly to rush something and we risk to do something that is a special solution. Universities already today have the possibility to use GÉANT’s framework agreements for Microsoft Azure and others.

   T4: Service development: cloud offerings

   Aggregate and scale up suitable and capable national cloud offerings to a pan-European level. Start by finding and deciding on the best candidates and approach for doing so, paying special attention to services offering container-based virtualisation capabilities.

   Connect commercial and community offerings to the GÉANT and NRENs infrastructures, including:

   • Network peerings and connections: liaise between providers and the GEANT network teams / project activities.
   • Trust and identity systems: liaise between providers and the GEANT IdM teams / project activities.
   • Explore and when deemed feasible, provide multi-cloud management capabilities, to manage cloud workloads from multiple providers, through a single interface.

   Tällainen palvelualusta on SURFnetin Cumuluksen lisäksi myös Viron https://waldur.com/ 

    

   2018-05-17 Ideatoimikunnan kokous

   • Eri pilvipalveluiden tarjoajien tarjooman kokoaminen ja käytön seurannan järjestäminen
   • Esim. SurfNetin Cumulus
   • Kansalliset tai suuremmalla korkeakoulujoukolla tehtävät ratkaisut olisi toivottava tapa edetä
   • Koskee niin opetusta kuin tutkimustakin
   • Ehdotetaan esiselvityksen tekemistä Funetin nimissä. Liitetään mahdollisuuksien mukaan kaupallisten tahojen osaajia mukaan ja tehdään konseptointia

    

   Cloud Provisioning Service.pptx

    1. Cloud Provisioning Service.pptx
     477 kB
    2. IMG_9436.jpg
     IMG_9436.jpg
     67 kB
    3. IMG_9445.jpg
     IMG_9445.jpg
     65 kB
    4. IMG_9438.jpg
     IMG_9438.jpg
     104 kB
    5. IMG_9444.jpg
     IMG_9444.jpg
     83 kB
    6. IMG_9447.jpg
     IMG_9447.jpg
     60 kB
    7. 2018-11-05 Pilviosio Lehtovuoren alustukset.pptx
     3,71 MB
    8. Pilvipalvelu alustus 5.11. Pajuluoma - LUC.pptx
     9,22 MB

      e153155 Risto Sivonen
      e100090 Christa Winqvist
      Votes:
      2 Vote for this issue
      Watchers:
      6 Start watching this issue

       Created:
       Updated: