Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-15

Sähköisten valintakoeratkaisujen alusta

  • Icon: Story Story
  • Resolution: Unresolved
  • Icon: Major Major

   Idea: Sähköisten valintakoeratkaisujen alusta

   Kuvaus: Tavoitteena on kansallinen, keskitetty valintakoetyötä tukeva palvelu. Ammattikorkeakoulut kehittävät yhteistä toimintamallia, valintakoesisältöä ja järjestelmää, yliopistot tekevät selvitystä sähköisen valintakokeen toteutuksen mahdollisuuksista. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen EXAM-konsortio valmistelee järjestelemänsä kehittämistä sähköisen valintakokeen käyttöön.

   Lisätietoja: Tampere3

   Loppukäyttäjä: Opiskelijavalintoja toteuttavat tahot

    

   2020-11-19 Ideatoimikunnan päätös arkistoinnista

   • Arkistoitu ei toteutuneena
    Paino erityisesti EXAMin käytössä valintakokeeseen. Status ei ole enää relevantti nykytilanteessa. Yliopistojen Valintakoeryhmä2021 tuottaa omia ratkaisuja.

   2020-03-31 Päivitys

   2019-06-12 Päivitetty tieto

   • Yliopiston opiskelijavalintojen kehittämishanke on tehnyt koulutusohjelmille kyselyn, ja tulokset puretaan kesällä. Kehittämishanke nostetaan syksyn KOOTuen asialistalle.

   2019-02-08 Päivitetty tieto KOOTuen kokouksesta

   Ulla Sarajärvi, asiantuntija, HY esitteli yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen etenemistä yliopistojen johdolle suunnatun sähköisen kyselyn pohjalta. Kyselyn tulokset tiivistetysti:

   • Yliopistoista valtaosa (9/12) sitoutuu yhteisen sähköisen valintakokeen suunnitteluun ja toteutukseen, vähemmisto (3/12) ei vielä osannut sanoa
   • Haasteet ovat toimintaprosessien tasolla - miten voidaan varmistaa että aikataulut, työnjaot ja muut tukevat yhteistyötä
   • Todettiin, että kustannukset eivät saa nousta
   • Opiskelijavalintojen kehittäminen sähköistämällä ja hallitusti pilotoinneilla

    

   2018-11-21 Päivitetty tieto
   HY:n valintahanke ja sen osana toimiva, sähköistä valintakoetta selvittävä UEF:n koordinoima osahanke lähettänevät 30.11. kyselyn yliopistoille liittyen opiskelijavalintoihin sekä suunnitelmiin valintakokeiden ja sähköisten valintakokeiden kehittämisestä. 

   2018-10-22 Yliopistojen opiskelijavalintahankkeen seminaari

   2018-10-25 Päivitetty tieto

   Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa:

   • Koejärjestelmän teknistä vaatimusmäärittelyä jatkettu kesän jälkeen
   • Koejärjestelmän kehittämisen aloitettu
   • Sisällöllinen kehittäminen aloitettu sisältötyöryhmien (8) kanssa. Toimijoita yhteensä 45 henkilöä tällä hetkellä.
   • Koeympäristön toteuttamiseen ja muihin käytännön järjestelyihin liittyvien amk:t ovat nimenneet yhteyshenkilöt. Työryhmät ovat aloittaneet toimintansa 09/2018
   • Koejärjestelmän toteuttamisen ja tuottamisen malli Arenessa käsittelyssä 15.11. rehtorikokouksessa

   Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishankkeelle on nimetty Itä-Suomen yliopiston asiantuntija sähköisen valintakokeen toteutuksen selvitystyöhön.

   EXAM-konsortio: (tieto päivitetään)

    

    

   2018-09-27 päivitetty tieto

   Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeella on Valintakoe 2020 -seminaariin 22.10 klo 9.30-15 Helsingin yliopistolla.

   2018-09-20

   OKM on myöntänyt yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeelle luvan käyttää hankkeelle myönnettyä hankerahoitusta hankkeen ja opiskelijavalintojen kehittämisestä korkeakoulujen ja OKM:n välillä sovittujen tavoitteiden mukaisesti sähköisen valintakokeen toteutuksen selvitystyöhön.

   2018-09-10 Päivitys

   Hyvät opiskelijavalintahankkeen ohjausryhmän jäsenet, osahankkeiden koordinaattorit ja UNIFI ry:n koulutusvararehtoreiden puheenjohtaja

   Tiedoksi Opiskelijavalintahankkeesta: Sähköisen valintakokeen selvitystyö käynnistyy

   OKM on myöntänyt opiskelijavalintojen uudistamishankkeelle luvan käyttää hankkeelle myönnettyä hankerahoitusta hankkeen ja opiskelijavalintojen kehittämisestä korkeakoulujen ja OKM:n välillä sovittujen tavoitteiden mukaisesti sähköisen valintakokeen toteutuksen selvitystyöhön.

    Tarkoituksena on selvittää, millainen sähköinen valintakoe soveltuisi yliopistojen opiskelijavalintaan ja miten se saadaan aikaa. Tavoitteena on, että vuoden 2019 loppuun mennessä yliopistosektorilla on yhteinen näkemys asiasta.

    Sähköisen valintakokeen selvitystyötä koordinoi Itä-Suomen yliopisto ja koordinaatiosta vastaa koordinaattori Kirsi Kaljunen (kirsi.kaljunen@uef.fi).

    Ystävällisin terveisin,

   Ulla Sarajärvi

   Projektipäällikkö

   Opiskelijavalintojen uudistaminen

   p. 02941 40335

    

   14.06.2018 Ideatoimikunnan kokoukseen

   Käyty keskustelua (kommenteissa) kansallisen sähköisen valintakokeen toteutukseen liittyvistä seikoista. Ehdotus jatkokäsittelystä puuttuu.

   • Marko Borodavkinin taustoitus: ammattikorkeakoulut lähtivät liikkelle viime vuonna kansallisen valintakokeiden digitalisoinnin nimissä. Tavoitteena korvata koulutusalakohtaiset valintakokeet
    • OKM:n rahoittama hanke, kaikki ammattikorkeakoulut mukana
    • tällä hetkellä käytössä 6-7 laajaa koulutusalakohtaista valintakoetta
    • hankkeen ohjausryhmä on tehnyt päätöksen kansallisen amk-valintakokeen sisällöstä ja työ käynnistyy kesäkuussa18, tekninen kehitystyö käynnistyy syksyllä18, kokeen käyttöönotto syksyllä 2019 opiskelijavalinnoissa
    • ammattikorkeakoulut etenevät vauhdilla käytännön toteutukseen. Jos tahtotilana olisi laajentaa yhteistyötä, pitäisi pikaisesti tehdä selvitys siitä millaisia tarpeita opetuksella on yliopistosektorilla ja mihin järjestelmän pitäisi pystyä vastaamaan
   • CSC:ltä ei tällä hetkellä löydy tekijöitä esiselvitykseen
   • tarpeet sektoreiden välillä ovat erilaisia, ehkä on olemassa perusteltu tarve erilaisille ratkaisuille
   • olisiko mahdollista toteuttaa pikaselvitys: kattaako AMK-hanke jotain sellaista, jota voitaisiin hyödyntää yliopistojen vastaavassa työssä

   Päätös: eri hankkeet tekevät yhteistyötä asian tiimoilta. Näyttäisi siltä, että tarvitaan erilaiset toteutukset/ratkaisut eri sektorien tarpeisiin. Asiaa jää pöydälle

   25.5.2018

   Esitetty aihetta esiselvitettäväksi ideatoimikunnan kokouksen mukaisesti ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishankkeille (koordinaattorit Marko Borodavkin ja Ulla Sarajärvi).

    

   17.5.2018 Ideatoimikunnan kokous

   • Kirsi Aalto: ammattikorkeakoulut ottavat käyttöön sähköisen opiskelijavalintakokeen 2020, voisiko alusta olla yhteinen?
   • Tapio Rimpioja, lisätietoja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta: http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/
   • Vaikka suoravalinnat lisääntyvät, niin valintakoevalinnat vievät paljon resursseja ja toiminnan yhtenäistämiseen ja automatisointiin laitettavat panokset maksavat itsensä takaisin
   • Erilaisten sähköisten osaamisen osoittamisen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaavien mahdollisten eri palveluvaihtoehtojen tunnistaminen. 
   • Tunnistetaan haaste löytää yksi bisnesmalli, tarvitaan useampia työkaluja.
   • CSC:n kansainvälisestä kumppaniverkostosta voisi haarukoida kokemuksia?
   • Päätös: Ehdotetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishankkeiden selvitettäväksi, huomioidaan myös visio 2030 avoimen, jatkuvan ja joustavan oppimisen työn yhteinen alusta

    

    

      e172766 Faiz Alsuhail
      e103269 Kirsi Aalto
      Votes:
      1 Vote for this issue
      Watchers:
      7 Start watching this issue

       Created:
       Updated: