Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-115

Virtuaalinen operaatiokeskus: case ekosysteemin poikkeamien hallinta

XMLWordPrintable

  • Icon: Story Story
  • Resolution: Unresolved
  • Icon: Major Major

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Virtuaalinen operaatiokeskus: case ekosysteemin poikkeamien hallinta

   Ohjausyhteistyö: AAPA & FUCIO
   Asiakasohjaus: Funet-ohjausryhmä

   Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä CSC:n yhteistyön yleisestä kehittämisestä ja edistämisestä vastaavat yhteyshenkilöt sopivat 9.12.2020 (https://wiki.eduuni.fi/x/kKc0CQ), että kehitämme yhdessä kyvykkyyttä viestiä poikkeus- ja laajavaikutteisissa häiriötilanteissa.

   Miten rakennetaan kyky tuottaa "major incident" management tai palveluiden tuen yhteinen hallinta "loppukäyttäjätasolta" korkeakoulujen, CSC:n ja eri palveluntarjoajien verkossa, jossa on itse tuotettuja palveluita, CSC:n tuottamia palveluita, eri vendorien tuottamia tai jonkun korkeakoulun muille tuottamia palveuita, joilla voi olla merkittäviä keskinäisriippuvuuksia.

   Kokonaisuuden edistämiseksi kokoamme poikkeus- ja häiriötilanteiden viestintää tukevat organisaatiokohtaiset kontaktipisteet tukemaan tilannekuvan jakamista

   2023-12-04 Päivitys

   • SOC-palvelun ohella korkeakoulujen IT-palveluekosysteemin laajavaikutteisten häiriötilanteiden hallintaan kehitetään CSC:n Service Management Officessa Digivision palveluintegraattorin toimesta (https://wiki.eduuni.fi/x/P4sAEQ).
   • Integraattori rakentaa ko. kyvykkyyttä myös Digivision ulkopuolella, tavoitteena kaikille korkeakouluille yhteinen tilannekuva merkittävissä poikkeustilanteissa.

   2022-12-14 Yhteyspisteiden kokoaminen sopimusten laajennuksena tukemaan kyvykkyyksien kehitystä

   2022-04-28 Päivitys

   • Yhteyspisteiden päivittäminen on otettu osaksi CSC:n ja korkeakoulun kaksisuuntaisen puitesopimuksen päivitystä. Puitesopimusten päivitystä on käsitelty puitesopimusten ohjausryhmän kokouksessa 28.4.2022: https://wiki.eduuni.fi/x/qB2iDw

   2021-01-28 Päivitys

   • Ehdotus korkeakoulujen yhteyspisteiden osoitteiden keräämisestä ja hyödyntämisestä CSC:n palveluiden häiriötilanteista tiedottamisessa https://wiki.eduuni.fi/x/NhF6Cw 
   • Keskustelu etenemisestä:
    • Kuno Öhrman alkaa kerätä IT-pääsihteerin avustuksella yhteysosoitteita

   2021-01-26 Keskustelu

   • Kuno Öhrman (CSC, Manu Pajuluoma (LUC), Teemu Seesto (FUCIO) keskustelu mitä ollaan ehkä halumassa.
   • Ehdotus: rajata CSC:n kautta tuleville palveluille.
   • Kerätään yhteystietoja kriittisten palveluiden yhteysosoitteista

   2020-12-09 Korkeakoulujen ja CSC:n puitesopimusten ohjausryhmien yhteiskokous

   • https://wiki.eduuni.fi/x/kKc0CQ 
   • Kyseessä ei ole yksittäinen palvelun tai henkilön haaste vaan laajempi prosessimuutostarve ja kulttuurinmuutos, kun digitaalisista palveluista on tullut aiempaa kriittisempiä toiminnan kannalta. Keskustelun taustalla oli kuitenkin myös CSC:tä loppuvuodesta 2020 kohdanneet alustaongelmat.
   • Miten eri toimijoiden tai toimittajaketjujen häiriöitilanteiden hanskaaminen yhteisesti paranisi?
    • Kuinka "työnnetään" ytimekkäät tilanneviestit henkilöille, joiden on mahdollisesti pystyttävä vastaamaan muiden kysymyksiin: muut kuin paveluiden normaalit yhteyshenkilöt
    • Julkisesti saatavilla oleva informaatio "suuriyleisö"
   • Miten parantaa huomattavasti  CSC:n kyvykkyyttä viestiä poikkeus ja laajavaikutteisissa palveluiden häiriötilanteissa tukien myös asiakasoganisaatioiden ja kumppaneiden omaa tilannekuvan muodostamista
    • Palvelunhallinnan organisaatiokohtaiset kontaktipisteet, kytkentä talokohtaisiin prosesseihin 
    • Viestintä ja tilannekuvan jakaminen muille kuin palvelun yhteyshenkilöille, kuten "puitesopimuksen yhteyshenkilöt", "IT-johtajien verkostot"
    • Sopimuksen yhteyshenkilöt tai johtajat eivät varmaan ole ainoa tai edes tärkein tiedotuksen kohde, jos joku käyttäjille näkyvä palvelu ei toimi. Täytyy sopia prosessi yhteensopivaksi asiakkaiden vikailmoitusprosesseihin.
    • Milloin kommunikoidaan tarpeeksi, milloin liikaa tai liian vähän? 

   2020-09-24 Ideatoimikunnan kokous

   • Digitaalisten palveluiden jatkuvuuden kriittisyys on noussut, ratkaisujen keskinäisriippuvuus on muuttunut haastavammaksi seurata tai tunnistaa tilanteessa
   • Miten toimitaan, millä kanavilla viestitään
   • Kullakin organisaatiolla on omat insidentinhallintaprosessit, tiimit ja mahdolliset tietojärjestelmät palveluiden hallintaa tukemassa
   • Kuinka jaetaan tilannekuva, jotta tilanne ymmärrys saadaan nopeammin toimenpiteitä tai tilanteen hallintaa (kuten viestintää) tukemaan, jaetaan tilannekuvaa
   • Hahmottelua mahdollisista etenemispoluista
    • A) Toimintaa voidaan rakentaa tietoturvaryhmien yhteistyötä ja tehtäväkenttää laajentamalla, paras osaaminen ja kokemus tällaisista toimista on SEC-ryhmillä
     • Huomioiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen "siilorajan" ylittäminen, CSC, OPH, DVV jne.
     • Kuinka varmistetaan tilanteen paikallisen hallitsemisen lisäksi viestintä, tiedon jakaminen riittävän laajalle
     • Kokonaisarkkitehtuurin yhteinen ymmärrys on keskeistä, jotta tiedetään, mihin toimintaan ja mihin toimijoihin mahdollinen digitason ongelma voisi vaikuttaa. Esimerkiksi systeemikyselyn hyödyntäminen sen tunnistamiseen, keillä joku ratkaisu on käytössä
    • B) Voidaan kehittää yhteistäpalvelumekanismia, johon osallistumista voisi halutessaan organisaatiolleen ostaa federoituna yhteisenä operaatio- ja valvontakeskuksena
   • Mahdollisen A-etenemispolun alustamiseksi viedään asiaa omiin taustajoukkoihin keskusteluun ja pidetään, ainakin CSC:n jaettuja palveluita koskevan esimerkin pohjalta, laaja etäkokous/työpaja

    

   2020-09-10 Ideatoimikunnan kokous

   • Idea luotu ideatoimikunnan kokouksen ideaan https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-110 liittyneen keskustelun pohjalta
   • Tarkennetaan ideaa mahdollisen Funet-työvaliokunnan pohdinnan jälkeen edistettäväksi (SEC-ryhmälle, KA-SIG:lle, CSIRT-ryhmille...?)
   • Käsitellään Ideatoimikunnan kokouksessa 24.9. kutsuvieraiden kanssa
   • Muutama näkökulma tämän käsitteen / sateenvarjon alla: 1) organisaatioiden 1. taso (SD) 2) palvelut jotka ovat jaettuja useamman organisaation yhteisiä ja mikä on niiden palveluiden verkostomainen tapa tuottaa tuki/neuvontapalveluita 3) tapahtumat joissa akuutti tilannekuva ja reagointi/toipumisen toimenpiteet vaatii org. rajat ylittävää toimintaa ja yhteistyötä
   • Miten konsernin sisällä toistuu myös paikallisten organisaatioiden ja niiden osien ja riippuuksien tasolla, niin kuin valtakunnallisella tai vaikka pohjoismaisen yhteistyön tasoilla

      e205176 Anttoni Lehto
      e152886 Kuno Öhrman
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      5 Start watching this issue

       Created:
       Updated: